Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 1/9

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

le jaargang nr. 9 september 1961
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

T A B U L A  R A S A

De "Latinisten" onder jullie zullen weten, dat dit letterlijk vertaald betekent: een geschaafd plankje. Daarmee werd bedoeld een schrijfplankje, dus je zou in onze tijd tabula rasa kunnen vertalen door "een schone lei", of nee, dat is ook al weer ouderwets, beter is: een blanko vel papier.

Dat gevoel heb je zo na, de vakantie, dat je weer begint met een schone lei, als een smetteloos blad papier ... Ja, dat dacht je, was 't maar waar, daar evengoed als je het komende jaar op school, bij je werk en in horde of troep kunt profiteren van alles wat je vorige jaren geleerd hebt, evengoed neem je ook al je fouten mee en ondervind je de gevolgen van alles wat je niet goed geleerd hebt.

Hoe jonger je bent, des te langer profiteer je dus van de resultaten van je activiteit, maar ook des te meer ondervind je dan de nadelen van elk tekort aan activiteit: Pak dus NU stevig aan, want je kunt het niet jonger doen en zorg er voor dat je nooit een achterstand veroorzaakt, want dan heb je dubbele inspanning nodig om de zaak weer in te halen. Met een goede start heb je de race al half gewonnen, dus -zet 'm OP.!

v.T.

V O O R  V A D E R S  S P E C I A A L  P A G I N A  7

 

V A N  D E  R A A D S R 0 T S

Yalahiii !!!!!!

De jonge wolven snakken natuurlijk naar nieuwe kluiven en popelen om weer op jacht te kunnen gaan! Welnu zaterdag 9 september om half drie hopen we jullie wolvensnuiten weer in de raadskring te zien en horen jullie van ons, op welke buit er te jagen valt.

Zorg er voor, dat je om kwart over 2 op de hoek Kolhornseweg Hilvertsweg bent met je

1. contributie
2 .sterrenkaart
3. Potlood
4. knopentouw (een stevig stuk touw en geen veter of stukje dik draad)
5. 2 zakdoeken

Natuurlijk zijn jullie vachten keurig schoon na al deze vakantieweken zodat elk nest 30 punten verdient bij de vachtenschouw.

De overgang van enkele welpen naar de troep zal waarschijnlijk op 23 september plaats vinden, maar daarover horen jullie nog.

Nieuwe welpen kunnen we voorlopig niet aannemen. Elke jongen, die graag bij de horde wil horen, wordt op de wachtlijst ingeschreven en ontvangt als hij aan de beurt is, bericht wanneer hij mag komen. Neem dus niet zo maar een vriendje mee op zaterdagmiddag, want dat kunnen we niet hebben.

Vergeten jullie niet, je best te doen voor het bouwfonds? Verzamel steeds zoveel mogelijk oud papier, lompen, metalen, Persil-emmertjes, Castellakopjes, enzovoort. Hoe meer geld er binnen komt, des te eerder kunnen we beginnen met het bouwen van een echt hordehol.

Zorg dat je elke week minstens een stereis kunt laten aftekenen zodat je voor het eind van het jaar een ster op je pet rijker bent, en dus met dit open oog beter je prooi kunt vinden.

Nu het zomerkamp weer tot het verleden behoort, willen we graag op deze plaats alle ouders, die op een of andere wijze hun medewerking verleenden aan het welslagen van dit kamp, hartelijk danken. Hoewel dit kamp een regenkamp bij uitstek is geweest, was de sfeer steeds prima. Dank zij deze regen was het dagverblijf na een dag al omgetoverd in een echte burchtzaal met prachtige wandversieringen elke dag werd deze zaal fraaier: vaandels, vlaggen en tapijten, alles door de jonge schildknapen zelf vervaardigd, maakten dat de zaal tijdens, de, slotavond op passende wijze was versierd. Dit zou niet het geval geweest zijn, wanneer we elke dag mooi weer gehad hadden en daardoor was de slotavond, waarop allen tot ridder werden geslagen, een grandioos slot van dit kamp, waar veel gelachen en gezongen is, en weinig gemopperd. Schitterend waren de costuums van alle ridders tijdens het feestgelag, waarbij de gebraden hanen ons letterlijk in de mond vlogen. Hulde aan Wontolla, die kans zag 15 haantjes zo heerlijk klaar te maken, naast alle verdere onderdelen van dit wel zeer uitgebreide menu ! Het was in een woord, AF !

Ongetwijfeld zullen de ouders, die nog niets gezien hebben van de pracht en praal van deze massale ridderbijeenkomst, en dat zijn er ondanks het veelvuldige ouderbezoek in deze kampweek, gelukkig nog veel, ook nog graag van dit schouwspel willen genieten. Daarom hebben we gemeend op de eerstvolgende ouderavond alle ridders uit te nodigen hier aanwezig te zijn. In de volgende Boemerang leest U hierover meer.

Tenslotte nog een vraag: Mogen we een afdrukje bestellen van alle foto's, die in het kamp zijn gemaakt ? We zijn reuze benieuwd naar alle resultaten. Te zijner tijd lenen we ook graag de negatieven van U, om iedereen in de gelegenheid te stellen, om een afdrukje te krijgen. De heer Pos heeft zich bereid verklaard, een en ander te verzorgen, zodat U er van verzekerd kunt zijn, dat de afwerking van de bestellingen geen jaar zal duren.

Akela.

 

U I T  D E  S T A F T E N T

Zo staan we dan weer aan het begin van een nieuw padvindersjaar en dus ook weer nieuwe activiteiten. Hetgeen echter niet wil zeggen, dat we in de afgelopen maand niets uitgevoerd hebben, want verschillende van ons hebben zich tijdens de vakantie nuttig gemaakt door het bezorgen van telefoongidsen, waardoor de groepskas met een aardig extraatje is versterkt.

Onder leiding van de chef de bureau Vaandrig Wulffraat, hebben Coen van Kampen, Rurik Pos, Peter Wijbrands, Peter keizer, Piet Bolle, Daan van Maanen, Albert van Maanen, Henk de Graaf, Peter Kop, Rom Guttinger, Hans van Noort en Nico Hogenbirk het kruis van verdienste in de orde van de telefoongidsen verdiend; Coen van Kampen zelfs het grootkruis met de zwaarden.

In totaal hebben deze stoere werkers 1.965 gidsen bezorgd, waarmce ze na Albert Schweitzer (4351 ex.) , Gen.Winkelman (3318 ex.) en Naerdinclant ( 2872 ex.) op de vierde plaats komen met 5 groepen onder hen.

Ook zijn er nog enige insignes, koorden en lintjes behaald door verschillende verkenners, gedurende de vakantiemaand. Al met a1 een regenachtige maar zeer vruchtbare maand.

Ook in het troephuis valt nu nog het een en ander te doen: misschien iets voor hen, die tijdens de vakantiemaand niets konden doen voor de groep ? Meld je als vrijwilliger voor het opruimen van het troephuis en het klein hakken van een grote partij hout. Aanmelding aanstaande zaterdagmiddag, uitvoering van dit karwei op een nader te bepalen tijdstip.

Agenda

zaterdag 9 september gezamenlijke oefening met de welpen.

AFREKENEN VAN LUCIFERS ! ! ! ! ! !

Zaterdag 16 september patrouillemiddag

23 september technische middag + kader

30 september spelmiddag.

Laten we allen trachten van dit padvindersjaar het Padvindersjaar te maken, o.a. door het afwerken van je klassekaart. B.P. zei reeds: "Je bent pas padvinder, wanneer je eerste klas bent!" en dit zit er voor jullie allemaal in ! Ook verwacht ik van jullie nog een bijdrage voor je "STER-insigne" De termijn hiervoor loopt zaterdag 23 september af. - Veel succes !

Hopman,

 

-.-.-.-.-
ONS ERE PODIUM

insignes: tolk (engels), draver voor NICO BERKELAAR

insignes: ath1eet, gids, beeldend kunstenaar, verkenner eerste klas, groen/gele koorden voor PETER KOP

Insigne Athleet voor Piet Berkelaar & Rom Guttinger en Rijwielhersteller voor Piet Bolle

ditmaal alleen voor Verkenners

 

-.-.-.-.-

H E T  B 0 U W F 0 N D S

Voor 36 volle Persilkaarten ontvingen we een bedrag van f 28,80 en een aantal theedoeken voor de trouwe spaarders die inmid-dels al zijn uitgereikt. Hartelijk dank !

U weet het toch: voor 3 volle kaarten ontvangt U een prachtige theedoek en wij 3 x f 0,80; voor 2 volle kaarten ontvangt U een werkdoek en voor 1 volle kaart ontvangt U een spons.

Vind U het ook niet jammer, dat er nog steeds mensen zijn die niet weten, dat Persilemmertjes waarde hebben, en dat de lege pakken in de vuilnisbak terecht komen, zonder dat deze emmertjes er af geknipt zijn ? Natuurlijk bedoelen we hiermee niet dat de vuilnisbakken nagesnuffeld moeten worden, maar wel, dat er emmertjes verzameld moeten worden bij mensen die Persilartikelen gebruiken. En hiervoor is ook een speurdersneus nodig!

-.-.-.-.-

Op-het-BUITENSPOOR

Nu het zomerkamp achter de rug is, kunnen we wel zeggen dat het aantal verkenners, dat koken iets griezeligs vond, tot nul is teruggebracht. Voor alle ervaren verkenners nu dan nog een aantal wetenswaardigheden over het primitief bereiden van de warme maaltijd.

Aardappelen. Ons hoofdvoedsel laat zich vooral goed poffen. Ongeschild worden ze in de hete as gelegd en later zo dun mogelijk geschild (waarom ?) met wat boter en zout gegeten. Als de aardappelen eerst gewassen zijn, (dus vochtig en je legt ze ook weer in de hete as, dan krijg je ze vlugger gaar. Andere mogelijkheden zijn nog de aardappelen met en laagje modder of klei insmeren of ze in nat vetvrij papier wikkelen en dan in hun jasjes in de as. Stokaardappelen worden klaargemaakt door schijfjes aardappel aan een stok te prikken en alles op de manier van stokbrood verder te behandelen.

Groenten: Bieten, koolraap en worteltjes kun je net als aardappelen stoven. Maak daartoe een aantal stenen goed heet en leg die in een kuiltje. Op de stenen wat bladeren, daarop de groenten - weer een laag bladeren en tenslotte zand. Door een buisje schuin in te steken naar de stenen en door dit buisje water te laten lopen is het nu mogelíjk alles gaar te stomen.

Gewassen groente kan weer worden verpakt in vetvrij papier of bladeren ook zilverpapier of aluminiumfolie is in de gevallen waarin vetvrij papier genoemd wordt heel goed te gebruiken. Over het roosteren van vlees een volgende keer nog iets.

Succes weer en ... eet lekker.

Een Zwerver.

 

.-.-.-.-.-.

S p e c i a a l  v o o r  d e  v a d e r s  II

Van verschillende kanten kregen we enthousiaste reacties op het voorstel van de groepscommissie om een 25-uur-kampje te organiseren voor de vaders van welpen en verkenners. Bij voldoende deelname hopen we dit te houden op 16 en 17 september a.s. in de naaste omgeving van Hilversum. Heel echt met tenten, kampvuur, koken op houtvuur, etc.

Nog even in 't kort de bedoeling:

a . U iets te laten proeven van de sfeer waarin Uw jongens. een groot deel van hun vrije tijd doorbrengen.
b. Samen te praten over het probleem dat ons gemeenschappelijk bezighoudt: "de jeugd van tegenwoordig". hoe stellen ons voor te discussiëren over de vraag: "Is het goed een vriend van onze zoon te zijn ?'
c. Zie de vorige Boemerang pag. 8 .punt c.

Opgave tot deelname graag zo spoedig mogelijk en
Uiterlijk 9  s e p t e m b e r aan ondergetekende. De kosten zullen ongeveer fl. 2,50 bedragen. Dit plan kan alleen volledig slagen als U ook meegaat. Nadere gegevens ontvangt U na aanmelding.

Namens de Oudercommissie

 

.-.-.-.

MOEDERS

met verwijzing naar de vorige Boemerang bladzijde 8
punt c, een vraag: WAT MOET ER STRAKS OP TOUW GEZET WORDEN ? Suggesties s.v.p. aan Bagheera. Wijbrands.

 

E e n  t e l e u r s t e l l i n g

We hadden gehoopt dat alle welpen en verkenners een klein stukje van hun meestal lange vakantie zouden gebruiken om te zorgen dat er een LAWINE van kranten, lompen en metalen op de contactadressen terecht kwam. Helaas hebben we tot dusver alleen nog maar een heel klein stroompje gezien. Wel hebben enkele verkenners zich zeer verdienstelijk gemaakt met het bezorgen van telefoongidsen - bravo, mannen, daar is uitstekend werk voor geleverd ! - maar waar blijft de activiteit van de anderen?

Waarschijnlijk hebben die uitgebreid vakantie gehouden en daarmee frisse krachten opgedaan.

Gebruik die krachten dan ook goed; in de eerste plaats voor je studie of je werk, daarnaast ook voor nest of patrouille en laat dit o.m. blijken uit een overweldigende massa oud papier etc.

.-.-.-.

O p  d e  t o u w l a d d e r

De penningmeester van de groepscommissie stelt ons in staat nu alweer een waardebon beschikbaar te stellen voor degene, die deze maand bovenaan staat op de touwladder. Om iedereen in de gelegenheid te stellen deze prijs in de wacht te slepen schrijven we een speciale wedstrijd uit met een groot aantal punten als beloning:

WIE MAAKT HET BESTE VERSLAG VAN HET ZOMERKAMP ?

Welpen en verkenners worden ditmaal apart beoordeeld en het aantal te behalen punten wordt afhankelijk gesteld van het aantal binnengekomen verslagen per horde en per troep. Komen er bijvoorbeeld 12 verslagen binnen van verkenners, dan krijgt de beste 60 punten de tweede 55, de derde 50, enz. Zouden er van de welpen b.v. 15 binnenkomen, dan krijgt de beste daarvoor 75 punten, de volgende 70, enz. Stuur dus zelf een mooi verslag in en por anderen op het ook te doen !

Inzenden v ó ó r  20  s e p t e m b e r aan de redactie.

Verder kun je nog punten verdienen met andere bijdragen voor de krant en met het inzenden van vragen op het gebied van het padvinderswerk, die onze "Zwerver" wil beantwoorden in een nieuwe rubriek.

Voor elke vraag die voor beantwoording in de Boemerang komt, worden 15 punten in de ladderwedstrijd toegekend.
Aan de slag dus.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 3 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2018 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog