Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 1/10

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

le jaargang nr. 10 oktober 1961
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

T A B U L A  R A S A  -II-

Het is niet gemakkelijk om, iets wat je beweerd hebt, later weer terug te moeten nemen, maar ik zal daar nu toch aan moeten. Vorige keer schreef ik hier, dat we nooit helemaal meer met een schone lei kunnen beginnen en dat is maar gedeeltelijk waar. Aan de ene kant is het wel zo dat je nooit meer de tijd kunt in-halen, die je verloren hebt door gebrek aan activiteit of door verkeerd gerichte activiteit. Maar het is aan de andere kant ook waar dat je elke dag weer opnieuw met een schone lei mag beginnen. Dat je, ondanks je fouten, steeds toch verder mag gaan en dat je, hoe vaak je ook valt, toch steeds weer op mag staan. Want Jezus wil al dat verkeerde van je afnemen en Hij wil je helpen om verder te vechten, steeds weer opnieuw. Dat is het mooie: het goede mag je laten staan en het verkeer-de mag je uitvegen.

Wat je fouten en tekortkomingen betreft mag je dus wel steeds weer met een "tabula rasa" beginnen.

Hoe vaak je ook struikelt of valt in het leven door fouten of zwakheid, door onwil of schuld, sta steeds toch weer op; kijk naar boven dan even. De Meester helpt vechten met oneindig geduld.

v.T.


V A N  D E  R A A D S R O T S

Yalahiii

Wat een kluiven hadden we de laatste weken! Enorm, vonden jullie ook niet? Eerst de roofriddermiddag met de verkenners; daarna de geheimzinnige enveloppe met de opdracht het aangegeven telefoonnummer te draaien om te weten, waar we verzamelden op de middag, die uiteindelijk een gezamenlijke stadsjacht met Die Gooische Treckers bleek op te leveren, terwijl niemand daar eerst iets van vermoedde; en tenslotte het geheel door de gidsenraad verzorgde programma van de laatste zaterdag, dat bij iedereen toch in de smaak gevallen is! Nee het waren beslist geen oude kluiven!

Zondag 1 oktober bestaat onze groep 15 jaar. Natuurlijk vieren we dit feit en wel met, een pannekoekenfuif. Zorgen jullie dat je zaterdagmiddag 30 september om 2 uur bij de Diependaalse kerk bent.

V ij f o v e r t w e e vind je ons nergens meer en gaan de pannekoeken je neus dus voorbij. Wanneer je niet kunt komen, stuur dan in ieder geval even een berichtje naar een van de Oude Wolven. Je hoeft alleen maar de 5 dingen mee te nemen die in de vorige Boemerang genoemd worden.

Helaas is Cor Vogelaar nog steeds ziek en hij kan dus niet aan dit feest meedoen. Wat jammer Cor, maar we zullen jou een kaart sturen hoor! En we hopen, dat je gauw weer beter bent.

De overgang van: Huib Gresel, Juul Guttinger, Kees de Jong, Wim van der Kolk, Pim Schol, Henk Siepel, Henny Visser en Robert Vonk is uitgesteld tot 7 oktober.
Dan verlaten zij de rimboe definitief. We wensen hen nu alvast een goed pad en zonnig spoor in het Verkennersland. Wie de opengevallen plaatsen van de gidsen en de drie helpers zullen innemen blijft nog even een verrassing. Dat horen jullie op 7 oktober!

Dan mogen er ook drie nieuwe welpen komen, die al heel lang staan te trappelen van ongeduld, namelijk Pim van der Kolk, Tonny Veerman en Jan van Breevoort. Welkom nieuwelingen !

7 oktober zijn we op Hoorneboeg; verzamelen kwart over twee bij de Diependaalse kerk.

1 oktober Argonautenwandeltocht; we lopen de puzzeltocht van 10 km. Willen jullie voor deze middag 25 cent contributie meebrengen? Verzamelen KWART VOOR TWEE bij de Diependaalse kerk.

21 oktober en 28 oktober gewone hordemiddagen

Akela

.-.-.-.-.-.-.

V e r l o o f d :

Mej. M. Siertsema en vaandrig Arons op 30 september 1961. Veel geluk samen; maar we rekenen er wel op dat U straks weer bij ons terug komt, hoor Vaandrig !

.-.-.-.-.-.

De Oud PAPier Actie

We rekenen er op, dat in de tweede helft van november weer een vrachtauto vol met oud papier, lompen, metalen, enz. enz. kan worden afgehaald van onderstaande verzameladressen:

fam. Pos
fam. van Kampen
fam. Visser,

Omdat we weer in de huiswerkperiode zijn, kunnen we niet voor grote partijen de hulp inroepen van de verkenners; wanneer U zoveel hebt, dat dit niet per fiets naar een der bovenstaande adressen vervoerd kan worden, wilt U dit dan voor ons bewaren tot half november? Is dit beslist niet mogelijk, geeft U dan

.-.-.-.-.-.-.

U I T  D E  S T A F T E N T

Allereerst een groet namens de hele troep aan hopman van Beek, die momenteel in een uniform, dat lang zo prettig niet zit als het onze, daar ergens op de grens van Brabant en Limburg hard zit te werken aan de verdediging van ons land.

Hop, als U daar ginds een aardig kampterreintje tegenkomt, houden we ons aanbevolen.

In de tweede plaats een driewerf hiep-hoi voor onze andere "militaire-leider", vaandrig Arons, die zich op 30 september verloofde. Gelukgewenst, Vaan, en een zonnig spoor samen.

Bij de kaderbespreking op 22 september bleek dat een spelmiddag het meest geapprecieerd wordt, maar elke dag roomsoezen gaat ook vervelen, daarom ziet het programma voor de maand oktober er als volgt uit:

7 oktober: spelmiddag, overkomst welpen. 5 uur padvinderskerkdienst in de Bethlehemkerk, waarin de Athabascangroep een actief aandeel zal hebben.

14 oktober: Argonautenwandeltocht; naar men ons meedeelt is er dit jaar een bijzonder mooie tocht uitgezet.

21 oktober: gemeenschappelijke sportmiddag met de Celliersgroep. Zet je beste beentje voor! Na afloop kader:

28 oktober: avondoefening.

4 november: patrouillemiddag; om 5 uur kadertraining.

zie verder blz. 5

.-.-.-.-.-

vervolg van bladzijde 3: Oud PAPier Actie

op een zaterdagmiddag aan UW zoon een boodschap mee en we zullen trachten aan ht eind van de middag even bij U langs te komen. Mogen we ook nu weer op Uw medewerking rekenen?

.-.-.-.-.

Ten overvloede: tenzij anders aangegeven beginnen we om half drie en in correct uniform. Laten we, ook nu Hopman van Beek er niet is, laten zien dat we een goede stijl hebben. Van de troepraadleden graag op 21 oktober suggesties voor het novemberprogramma.

Hopman v.T.

.-.-.-.-.

AGOONOREE 1961 OMMEN

Deze Agoonorie omvatte ongeveer 150 man, die dinsdag 24 juli te Ommen aankwamen. De Hollanders, 12 in getal, en de kanp-organisatoren waren zaterdags reeds present. De jongens kwamen dinsdag met een speciale trein regelrecht van Hoek van Holland naar Ommen.
Ik was ingedeeld bij de Peewits (Kieviten) met een A.S.M. (Assistent Scout Master = vaandrig) van 20 jaar en nog 2 Engelse helpers, w.o. een Senior Scout. Wij hadden de zorg, over 7 min of meer gehandicapte jongens, van wie slechts een met alles geholpen moest worden. Deze en nog 2 (broers) reden in een chair maar de rest verschilde ogenschijnlijk zeer weinig van normale gezonde jongens. Evenals in ons zomerkamp werd er een patrouille-competitie gehouden voor de inspectie. Reeds de eerste dag hing de Peewit-patrol-flag naast 4 andere vlaggen (de Engelse, Nederlandse, Londense en Padvindersvlag) aan de reusachtige vlaggemast. In totaal is deze eer onze patrouillevlag 3 x te beurt gevallen, met als resultaat dat wij de eindoverwinning behaalden. Woensdag werd het kamp officieel geopend, en ieder die de speciale Agoonoree-das niet had, werd er een uitgereikt. Dit is een effen rode das met in de punt het embleem van de Engelse B.E.-padvinders. (B.E. betekent: bijzondere eisen)

Twee maal zijn wij met de jongens in Ommen geweest, waarvandaan ieder "geklompt" terugkwam.

Ook hebben wij twee autobus trips gemaakt en wel n naar Zwolle, waarvan wij bijzonderheden en historie later te "log"-boek moesten stellen en een trip naar Duitsland (Munster en Tecklenburg), na afloop waarvan wij om ongeveer 8 uur een high-tea (= uitgebreid diner) kregen aangeboden in een hotel; tegen twaalf uur arriveerden we pas weer op ons kampterrein.

De sfeer in het kamp was joviaal, zelfs werden de leiders bij hun voornaam genoemd. (Denk je dat in Holland eens in, waar het hopman voor en oubaas na is). Zeer tekenend is ook het groot aantal kampvuren, welke allen wr een hoogtepunt zijn. Alle jongens hebben speciale kampvuurdekens, waarop insignes, patrouillelinten, padvindersemblemen zijn genaaid. (idee, zowel die vele kampvuren (6 in en kamp) als die dekens).

Natuurlijk was het laatste kampvuur het hoogtepunt. Alle helpers kregen een dankbaarheidscertificaat, een speciaal voor dit kamp vervaardigd wimpeltje en een brandmerk. De Hollandse jongens ontvingen onder daverend enthousiasme het insigne draver uitgereikt.
Met weemoed zagen wij de laatste dag aanbreken, het eind van een onvergetelijk kamp. Vele pen-adressen werden genoteerd en toen was het voorbij. Echter nog niet voor de Hollandse deelnemers, maar nadat in 1 1/2 dag het kamp afgebroken was en ingericht voor de Gilwell-cursus, trokken wij vrijdag onder een Hollands (en ook zeer Engels) buitje huiswaarts.

Het was een kamp om nooit te vergeten

Nico Berkelaar S.P.L.

.-.-.-.-.-.-.

U i t  h e t  v e r v e r 1 e d e n (4)

De wateropstand was juist in volle gang)

Na een half uurtje hees de drijfnatte en bibberende leiding een eveneens drijfnatte vlag. De overwinnende weerbare mannen stormden joelend het hol binnen en wrongen gezamenlijk leiding en kleren uit. Daar het, vanwege, de waterschade tijdelijk geheel onmogelijk was geworden om in het hol te wonen, trok men in enige aftandse noodtentjes. Daar de leiding vreesde dat men te vadsig zou worden in de tenten, vonden zij de dwaze maatregel uit ochtendgymnastiek te houden. Omdat dit voor de leiding zelf, die het goede voorbeeld wilde geven, te inspannend was, werd dit na drie dagen gestaakt.

Teneinde toch de discipline te handhaven, vond toen de leiding een heel bijzonder martelwerktuig uit, t.w. een zogenaamde Batavierenbaan. Deze bestond uit alle denkbare verschrikkingen, aaneengeknoopt net touwtjes. Er ontbraken slechts badkuipen om het het zweet en bloed op te vangen. Ook op cultureel gebied trachtte de leiding enige vooruitgang te bewerkstelligen. Men probeerde de weerbare mannen enige hymnen en arias te leren zingen.

Hieronder waren de aria, "Le chien et le chat", welke in de vertaling "De hop en de vaan" ten gehore werd gebracht, alsmede een deel van de opera "Der Deutsche Petvinder".

Het was bijzonder - spijtig dat een groot deel van de weerbare Mannen zodanig door de schoonheid dezer liederen ontroerd werden' dat zij niet in staat waren mee te zingen. Hierna werd ter verder cultureel inzicht een verhaal over het in de toekomst liggende riddertijdperk verteld.

De volgende dag maakte de leiding geschiedenis door de oor-sprong van de marathon te organiseren.

Wordt vervolgd.
Ooggetuigen.

.-.-.-.-.-.-.-.

V a n  d e  r e d a c t i e

Een (handgeschreven 10) verdienen is een prestatie, die we niet allemaal bereiken op school.

Er is echter n 10 die jullie allemaal bereikt, zonder dat je je er veel voor hebt moeten inspannen.
Dat is nummer 10 van de Boemerang.

Behalve enkele puzzelende Athabascanen, een paar schrijvers uit het ver verleden, de beide adresstroken schrijvende verkenners en de 6 welpen, die als postbode fungeren, heeft bijna, niemand zich erg voor de Boemerang ingespannen.

Soms bleek het zelfs te veel gevraagd het blad (GOED) te lezen!!

De redactie vraagt zich thans af wat er na 1 jaar Boemerang moet gaan gebeuren. Een tweede Boemerangjaar of een Boemerangloos tijdperk???????

Wij werpen nog eenmaal een Boemerang naar jullie. Lees alle 10 nummers nog maar eens goed door en vraag je af, wat er moet gebeuren. Een groepsblad is een blad DOOR en voor de groep, dus ook voor en DOOR jou!

Laat deze Boemerang zijn doel bereiken en in de vorm van veel bijdragen voor het volgende nummer van jullie terugkomen.

Wat zeg je ? Geen tijd ? Veel huiswerk?

Ja, wij hebben eigenlijk ook al zo veel te doen, zie je, wij hebben het soms nog veel drukker dan jullie, maar toch kwam de Boemerang elke maand want:

Waar een wil is, is een weg!

Willen jullie de Boemerang ?
Doe er dan iets voor ?

.-.-.-.-.-.-.-

De touwladder

Nee ik doe het niet; Ik heb met veel gepieker een puzzel in elkaar gezet, maar jullie krijgen hem nog niet, nu nog niet tenminste. En ook wordt de prijs nog niet uitgereikt, want tot dusver is er feitelijk maar een zomerkampverslag binnengekomen, en daar zou ik dus 5 punten voor moeten geven en dat vind ik niet eerlijk.

't Lijkt me beter, met deze puzzelrubriek maar te stoppen: als jullie niet bereid zijn je er een klein beetje voor in te spannen, kunnen we tijd, ruimte en geld wel beter gebruiken.

De datum van inzending van zomerkampverslagen wordt nu uitgesteld tot 20 oktober, hebben we er dan niet minstens 5 binnen, dan is het afgelopen met de ladderwedstrijd.

De Redactie.

.-.-.-.-.-.-.-

A a n  a lle  o u d e r s

Tot mijn spijt moet ik U in kennis stellen van enige ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de leiding van horde en troep, welke, naar we van harte hopen, weliswaar van tijdelijke aard zullen zijn, maar desondanks wel enige consequenties met zich meebrengen.

Bij de hordeleiding heeft Akela zich vast voorgenomen nog voor het eind van dit jaar haar studie af te maken en daarvoor zal ze zo lang de horde aan de anderen moeten overlaten. Hoewel node, hebben we gemeend dit eer te moeten aanmoedigen dan tegengaan, daar we toch ook de jongens steeds voorhouden, dat het padvinderswerk niet de studie in het gedrang mag brengen. Gelukkig, is Bagheera ten volle in staat om met de hulp van Raksha, Kim en 50% Hathi, deze periode te overbruggen. Het is echter wel noodzakelijk gebleken om voorlopig, behoudens een enkele uitzondering, geen nieuwe jongens aan te nemen voor onze horde.

Bij de troep staat het er nog droever voor: nadat vaandrig Arons al sinds april van dit jaar wegens oproep voor militaire dienst zijn p.v.-activiteiten heeft moeten staken, heeft nu ook hopman van Beek bevel gekregen zijn p.v.-uniform met een wapenrok te verwisselen. Dit is wel maar voor n maand, doch ook daarna zal onze hopman, waarschijnlijk tot augustus 1962 non-actief moeten blijven wat het padvinderswerk betreft, daar ook hij al zijn activiteit op studie moet richten. Dit is eveneens het geval met vaandrig Wulffraat, die ook een jaar van hard blokken voor de boeg heeft, zodat de troep zonder leiding komt te zitten.

Natuurlijk willen wij als overblijvenden met alle ons ten dienste staande middelen ervoor zorgen dat ook de troep goed blijft marcheren, naar deze middelen zijn beperkt, speciaal wat de factor tijd betreft, daar ik ook enkele andere plichten en taken niet mag verwaarlozen. Daardoor zal het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn regelmatig op ouderbezoek te gaan; hoewel ik het kontakt tussen leiding en ouders zeer belangrijk vind. Daarom verzoek ik U allen met klem, maandelijks kennis te nemen van wat er in deze Boemerang wordt meegedeeld en in alle gevallen waarin U een persoonlijk onderhoud wenst, even telefonisch een afspraak te maken.

We hadden ons voorgesteld in oktober weer een ouderavond te beleggen, maar zien echt geen kans dit momenteel behoorlijk voor te bereiden, zodat we dit even moeten uitstellen tot de tweede helft van januari.

D.H.van Tellingen, Groepsleider.

telefoon REMOVED

.-.-.-.-.-.

V E R S L A G  V A D E R K A M P

Hoog laaiden de vlammen op en verspreidden een rose gloed tot ver rondom over de paarsgetinte heide. In nauwere cirkel verspreidden ze een aangenamere warmte, waarin een twintigtal mannen zich koesterden, geschaard, om het kampvuur, na het door onwennigheid vrij zware werk van tenten opzetten en keukens pionieren, maar niet wenig trots op het hiermee bereikte resultaat.

En zoals het vuur soms oplaaide om even later tot een gelijkmatige gloed te doven, zo verliep ook de discussie. Het onderwerp: "is het goed een vriend van onze zoon te zijn" boeide aller aandacht en ieder leverde dan ook een bijdrage aan het gesprek dat soms vlot en humoristisch, soms ook zeer ernstig en diepgaand verliep. Hier en daar werd in de tenten dan ook nog wat nagepraat toen de vlammen gedoofd waren, maar spoedig was alles in diepe rust tot om 7 uur de reveille schalde.

"He, 'k had niet gedacht, dat ik hier zo goed zou slapen", geeuwde een al wat corpulente veertiger tegen z'n buurman, die nog echt aan het wakker worden was. Met een sportleraar onder de aanwezigen ontkwamen we niet aan ochtendgymnastiek maar deze was zeer mild op de gemiddelde leeftijd ingesteld; wat wel goed bleek, want ook nu nog klonk er heel wat gekraak!

Na de aandacht kwam die morgen de grote krachtproef: het eten koken. Dit lukte echter boven verwachting goed en behoudens enkele twijgjes en korrels was het resultaat in enkele patrouilles wel eetbaar!

Begunstigd door mooi weer liep het verkenningsspel ook uitstekend en daarna ,werd alles vlot tot in de puntjes verzorgd, zodat het kamp er keurig uitzag toen om 4 uur het terrein eindelijk voor de moeders werd opengesteld.
Het was een ware wedloop en we zagen vele bezorgde gezichten zich ontspannen. Naar verluid werden er door de dames meteen plannen gesmeed voor een "moeder-stunt".

Nadat het weerzien was gevierd met een gezamenlijke thee, werd het kamp in zeer korte tijd opgebroken en even later lag de heide daar weer even rustig te bloeien en te geuren als 25 uur tevoren.

E e n  "d e e l n e m e r".


P. S.

Zo had het geweest kunnen zijn als er een paar vaders meer zich hadden opgegeven ... Nu was het vooral voor de organisatoren wel een erg grote teleurstelling dat het evenement niet kon doorgaan.

Inplaats van met een rustig superioriteitsgevoel wachten we nu met angst en vrezen op de plannen van de moeders.

We hebben hier wel een kans gemist vaders !

v.T.
.-.-.-.-.-.-.-.-.

Het gironummer van de penningmeester is 65 91 62 ten name van PENNINGMEESTER ATHABASCANGROEP te Hilversum.

Wilt U de oudercontributie over het vierde kwartaal voor 15 oktober overmaken?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Sparen voor de zomerkampen van 1962 is reeds nu meer mogelijk.

Uw zoon ontvangt een spaarkaart waarop hij zegels plakt ter waarde van het te sparen bedrag. Deze kaart moet bij betaling van het kampgeld, twee weken vr het kamp, worden ingeleverd.
.-.-.-.-.-.-.-

Ontvangen Persilkaarten Henk Siepel (9 kaarten); Huib Gresel (1 kaart); Dick Kam (1 kaart); Castellakopjes: Eddy Kam Goedzo welpen !

.-.-.-.-.-.-.-

COPIE EN ADRESSTROKEN VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN DE BOEMERANG uiterlijk 19 oktober bij de redactie.

.-.-.-.-.-

Wij lazen in de Gooi- en Eemlander van 11 september 1961: "alleen de welpenhorde van Athabascan moet nog onder dak" en vragen in alle ernst: Weet U een GESCHIKT terrein waar we kunnen bouwen?

.-.-.-.-.-.

K U N S T R U B R I E K
DEEL 2 SCHILDERKUNST

1.hopman op scooterzelfportret met de helm (Rembrandt)
2.hopman en vaandrig op inspectieHamlet en Horatio op het kerkhof (Delacroix)
3.eindinspectiehet laatste oordeel (P. van Cornelius)
4.p.l. en a.p.l.de lamme en de blinde (P. Breughel)
5.een zwerverde schoolmeester (A. van Ostade)
6.verkenner na wild spelde man met de gebroken neus(H. Memlinck)
7.welp die klap op het hoofd heeft gekregendromend kindje (P. Maris)
8.panorama vanaf het dijkje door het Tienhovens kanaalriviergezicht met rune (H. Seghers)
9.gewond hoofd bij E.H.B.O.cursusstudiekop (P. Maris)
10.verkennersstok van zekere p.l.de bemoste lork (H. Seghers)
11.P.L. in moeilijke situatieschets van een struisvogel (A. van Dijck.)
12.Raksha, met welpenmeisje met geitjes (P. Maris)
13.hikede vreugdevolle wandeling (P.Maris)
14.Troepleider

dedronken hercules

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 2 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog