Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 1/12

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

le jaargang nr. 12 december 1961
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED

A D V E N T

Vopo's schieten in Berlijn
terwijl in Parijs plastiekbommen ontploffen;
in Kongo worden daag'lijks tientallen getroffen,
kan er dit jaar wel Advent-viering zijn?

Ook dichterbij is de terreur welbekend:
Baarnse jongens vermoordden rustig een vrind.
Twee Huizers een nichtje, een achtjarig kind
en dan toch dit jaar maar weer Advent?

We blijven nog, wat dichter bij huis;
hoe zijn wij op school, op ons werk, in 't gezin?
is daar vrede en liefde, opofferingszin?
ik vrees, ook bij ons hoort Advent niet thuis.

Nee, als het aan ons lag, dit jaar geen Advent!
Maar Advent wil zeggen: de komende Heer
en Hij komt ondanks alles altijd weer.
Hij komt in de wereld, in Algiers en Berlijn
in Huizen en Baarn ... zelfs bij mij wil Hij zijn
Heer kom, woon ook in mij, juist omdat U mij kent.

v.T.

.-.-.-.-.

V A N  D E  R A A D S R 0 T S

Het gaat goed, het gaat reuze goed met de logboeken.
't Was moeilijk om uit te maken welk verslag in aanmerking kwam voor de Boemerang.

Volhouden zo, Welpen !

Er is weer een oude-bekende in onze "hordezaal" teruggekeerd: het punaisebord met de stand van de stereistraining.

Kijken jullie er steeds even naar ? Doe dit niet met dichte ogen: met één open oog zie je beter, welke welp achteraan komt sukkelen en met twee open ogen kun je zó zien, dat er twaalf welpeninsignes behaald kunnen worden.

KALENDERACTIE: Er zijn nog kalenders die verkocht moeten worden. Wie heeft nog een oom of tante of andere familieleden of bekenden die nog niet in het bezit zijn van een kalender ? Als elke welp nog 1 kalender verkoopt zijn we er door heen en hebben we ?50,- verdiend voor het Bouwfonds.

SPAREN: Welpen, jullie kunnen weer sparen voor het zomerkamp. Begin er vroeg mee, zodat je niet alles in één keer moet betalen. Als je nu begint elke week 50 cent te sparen heb je het bedrag voor het kamp bij elkaar.

Programma voor december:

2 december gewone hordemiddag en ??????????
9 december gewone hordemiddag; na afloop gidsenraad.
16 december gewone hordemiddag.
23 december half vier Kerkdienst voor Kabouters en Welpen in de Bethlehemkerk.

- Zingen in Rusthuis Montana

Bagheera en Raksha: Nog altijd hebben we een aantal gevonden voorwerpen van het zomerkamp, die niet werden afgehaald. M i s t  n i e m a n d  i e t s ?

.-.-.-.-.-.-.-

V E R S L A G van zaterdag 11-11-61
uit het logboek van ZWART

Na de horderoep kwam er opeens een grote zeerover binnen. Hij zei: "Jullie moeten een schip bouwen en daarmee gaan we een grote reis maken. Willen jullie mee ?" "Ja", riepen we allemaal. Elk nest maakte z'n eigen schip. Toen pakten we elkaars truien beet zodat er een lange slinger ontstond zo gingen we dus naar Afrika.

We dachten daar veel negers te zien maar we zagen er geen een. Bagheera zei dat de negers zich verstopt hadden. Na een poosje gezocht te hebben hadden we ze gevonden.

We maakten weer een lange slinger en gingen naar China.
Het was de bedoeling dat we de Chinezen klokkijken leerden. Dat deden we als volgt: we kregen een papieren klok en zaten in een kring, verder maakten we met 2 knijpers de lange wijzer en met 1 knijper de korte.

Noemde Bagheera een tijd dan moesten we die maken met de knijpers, opstaan rondlopen en weer gaan zitten op je eigen plaats.

De terugreis deden we roeiend. Achter elkaar zittend op de grond begaven we ons voort zo kwamen we in Holland terug. Het was een fijne reis geweest.

Helmer Wïeringa.

.-.-.-.-.-.-.

REDAKTIE-KOMMISSIE van de BOEMERANG
Horde: Akela Binnendijk, Raksha Guttinger, Jan van der Kolk jr; Troep: Peter Kop, Chris Borra; Eindredakteur: Hopman van Tellingen. Alle kopy moet voor de twintigste van elke maand binnen zijn. Adres zie, pag.1.

.-.-.-.-.-.

UIT DE STAFTENT

De Athabascanen blijken zich niet alleen in het water, maar ook op het land vlot te kunnen verplaatsen: op 11 november kwamen we bij de sportwedstrijden tegen de Cellierstroep met het hoogste aantal punten uit de bus.

Ook op andere terreinen zullen we echter moeten tonen iets te kunnen presteren. De ere-raad heeft namelijk besloten om de patrouille-hoeken eens onder handen te nemen; we zijn benieuwd wat daarvan het resultaat zal zijn.

De ere-raad heeft nog meer punten besproken op de 25e, maar dat kun je lezen in het verslag van de ereraad-schrijver, dat je ook in dit nummer vindt.

Nu we weer in het koude seizoen zitten, zullen we vaker op binnenwerk aangewezen zijn, maar we zullen wel proberen hier zoveel mogelijk variatie in te brengen.

Het programma voor december ziet er als volgt uit, wijzigingen voorbehouden

2 december speurtocht
9/10 december kaderweekend - GEEN TROEPBIJEENKOMST.
16 december technisch spel
23 december kersttocht en Padvinderskerkdienst.
30 december geen bijeenkomst, eventueel patrouillewerk.
6 januari 1962 groepssamenkomst.

M e t  n a d r u k  wijzen we er nogmaals op, dat we 's zaterdagsmiddags om half 3 beginnen. De dienstpatrouille moet dus om kwart over twee aanwezig zijn en de anderen niet zo erg veel later. Hoe eerder we beginnen des te meer kunnen we doen, k o m  d u s  o p  t ij d.

De troepleiding.

.-.-.-.-

Welke verkenner durft het bestaan, zonder Padvinderskalender het jaar 1962 in te gaan ?

.-.-.-.-.

K a d e r w e e k e n d

Op 9 en 10 december willen we een kaderweekend houden van zaterdagmiddag half 3 tot zondagmiddag 5 uur. Dank zij vaandrig Binnendijk mogen we hiervoor beschikken over de stamhut van de I'mhlala Panzistam aan de Soestdijkerstraatweg. Het is wel van belang, dat alle kaderleden hierbij aanwezig zijn, daar we onder meer samen het programma voor de komende maanden en speciaal
voor de patrouillewedstrijden vast willen stellen.

Hopman v. T.

.-.-.-.-.

Ereraad 25 november l961.

Na de opening werd besloten tot het kiezen van voorzitter en secretaris. Voorzitter werd Piet Berkelaar; secretaris Jonny Heuzeveldt. Verder werd besloten dat:
1. De contributie geregeld elke maand afgedragen moet worden. Is dit niet het geval, dan dient de desbetreffende persoon het thuis te gaan halen.
2. Van nu af aan moeten de appéllijsten in de contributieboekjes bijgehouden worden.
3. De p.l.'s moeten in de patrouille één vaste materiaalmeester aanstellen, die regelmatig het materiaal controleert.
4. De patrouillemokken moeten gemerkt worden; de kleuren zijn Fazanten: geel, Reigers: groen, Spechten: rood, Zwaluwen: blauw.
5. Van alle uitgaven moeten bonnetjes zijn.
6. De dienstpatrouille moet er voor zorgen dat om het troephuis heen de bladeren verwijderd worden.
7. Er zal getracht worden de patrouillehoeken te verbeteren en bij de pomp zal een afscheiding komen.
8. Een van de p.l.'s zal zorgen voor een medaillekastje.

De volgende ereraad wordt gehouden op 16 december 1961.

J. H.

.-.-.-.-.-.-.

Van de Spechtenpatrouille ontvingen wij de volgende mededeling:

advertentie

Heden willen zij U kennis geven van de geboorte
van onze nieuwe spruit. 's Woensdags was reeds zijn ei gelegd en maandag de 20ste is hij in goede staat verkerend er uit gekropen.

LEVE DE PATROUILLEKRANT

P.S. geen bezoek. ,

wie volgt ????

.-.-.-.-.-.

S P E U R T 0 C H T naar en in het Oude Gooi - I

Hoe zag vroeger het Gooi er uit ? Wie leefden daar ? Hoe leefden deze voorouders ? Vragen die wij ons kunnen stellen en mogelijk ook wel eens gesteld zullen hebben. Jaar in jaar uit volgen wij het buiten-spoor in de omgeving van Hilversum; maar weten wij van de voorgeschiedenis van de streek waarin wij wonen ?

Heel vroeger en dat is ver voor de geboorte van Christus, laten wij maar zeggen zo'n slordige 3500 jaar geleden, volgden ooit ook al mannen en jongens het buitenspoor in onze streek. Soms vinden wij op de heide nog wel gebruiksvoorwerpen van deze mensen. Ook hun begraafplaatsen zijn nog te vinden. Scherven van potten worden ook nu nog regelmatig gevonden. Pas geleden kwam er nog een jongen bij mij met een prachtige stenen bijl. Die had hij gevonden in het zand. Nog veel vroeger, maar dat is al heel lang geleden, was ons land bedekt met een ijskap. Denk maar aan Groenland. De sporen van deze ijskap zijn ook nu nog te vinden. Natuurlijk geen ijs meer uit die ijstijd van duizenden jaren terug. Wil vinden wij echter op de heide en in de zandgroeven nog stenen, die helemaal uit Scandinavië komen. Stenen, meegevoerd toen die gletscher steeds meer zuidwaarts schoof.

Ook de heuvels in het Gooi zijn gevormd door de druk van deze geweldige ijsmassa's. In die ijstijd leefden er aan de randgebieden ook al mensen. Zij jaagden op rendieren - ja die leefden hier toen ! - en worden daarom "rendierjagers" genoemd. In de buurt van de Soesterduinen is van deze lieden een grote nederzetting gevonden, waar men ook talloze werktuigen ven deze jagers aantrof. Ook nu nog worden bij baggerwerkzaamheden in de nieuwe IJsselmeerpolders stukken gewei van rendieren en andere dieren uit de ijstijd opgebaggerd. Hierover mogelijk eens een andere keer.

We zullen nu maar dichter bij huis blijven en ons bepalen tot de Middeleeuwen. Zo'n 700 jaar terug, dat is niet zo onvoorstelbaar lang geleden. Ook deze tijd is interessant genoeg.

Omstreeks 1200 lezen wij in oude oorkonden de naam "Naardincklant" of ook wel "Goylant". In deze laatste naam zit al een beetje de gooi-klank. Dit Goylant nu behoorde aan de Abdij van Elten. Deze naam zegt ons echter nog niet veel, maar wel de naam Floris V.

De volgende keer volgen wij het spoor verder.

Hilfert.

.-.-.-.-.-.

ONS ERE PODIUM

INSIGNE kampeerder: Piet Berkelaar,
Insigne Pionier: Chris Borra, Rommert Guttinger, Johnny Heuzeveldt

SAFARITEKEN 1961: Nico & Piet Berkelaar

INSIGNE pionier: Piet Berkelaar, Nico Berkelaar, Peter Keizer, Peter Kop

.-.-.-.-.-.-

U i t  h e t  v e r e  v e r le d e n - (6)

Enige tijd later togen de Athabascanen onder leiding van Harriës Wullebard en Kreunende Beer naar het Naardermeer, alwaar de Klein Germaanse wedstrijden werden gehouden in het zich voortbewegen door het water zonder enig hulpmiddel. Een ieder die verdronk werd gediskwalificeerd. De wedstrijden begonnen zoals gewoonlijk precies op tijd. Onder doodse stilte werd het prima georganiseerde programma afgewerkt, dat inhield: 1. kikkerslag - 2. roeislag - 3. de dode kikkerslag, dit is kikkerslag uit te voeren op de rug liggend - 4. omgeslagen roeislag.

De Athabascanen sloegen tegen alle verwachtingen in op deze wedstrijden een zeer goed figuur. Toch vielen er nog wel enige aanmerkingen te maken. Slechts enkele hiervan willen wij noemen, b.v. het de kant kapot zwemmen en enigszins zig-zag zwemmen van Bul Whiskey en het een half uur te laat starten en zeer erg spetteren van een niet nader te omschrijven persoon. Een in gewicht en belangrijkheid toenemend Athabascaan die te vroeg startte, werd onder luid gejoel van de menigte uit het water gesleurd. Zoals reeds eerder gemeld is, maakten de Athabascanen een bijzonder goede indruk; zij behaalden, zelfs de eerste prijs! Daarom werd een Athabascaanse afvaardiging gestuurd naar de Groot-Germaanse spartelwedstrijden in het IJmeer. Aangezien men in deze contreien niet verder van zes kon tellen, hielden de Athabascanen het er maar op dat zij de zevende plaats hadden bezet en onthielden zich verder van enig commentaar aan belang-stellenden. Alhoewel de weerbare mannen door dit alles zeer vermoeid waren, organiseerde de leiding toch een vriendschappelijke strijd tegen de naburige oer-stamgenoten, de Kellieren.
Deze strijd werd grandioos door de Athabascanen gewonnen. Nadat de Athabascanen de enige, nog bij het bewustzijn zijnde Kellier een troostprijs hadden overhandigd trokken zij zingend (?) af.

wordt vervolgd, Ooggetuigen.

.-.-.-.-.-.-.

K u n s t r u b r i e k  deel 4

G E D I C H T E N

1. Spel, bedacht door het kader, Klucht van de Koe (Bredero)
2. Hersenschudding na val uit boom, Herinneringen aan het hoge (H. Andreus)
3. Aan onze jongste vaandrig, sluit voor begeerten uw graag gezicht (Vondel)
4. Zeeverkenners en waterpadvinsters in Nieuwkoop, o wee mijn zeevolk (A. Verwey)
5. Bij overkomende welpen, Hoe lang nog uw aangezicht zo blijmoedig ? (v.d. Wiele)
6. Jong en actief welpje, het ezeltje (M. Vasalis)
7. Districts-ereraad, Bancketwerck van Goede Gedachten (J. de Brune)
8. Neergeslagen P.L., Die gevalle zoeloe Indoena (M. v.d. Heever)
9. Waar het kader zo na aan toe is, Het Rusthuis (H. de Vries)
10. Materiaalmeester van het troephuis, De Stalboef (W. Hofdijk)

.-.-.-.-.-.-.-

SAFARI-weekend 11 en 12 november 1961.

Het was kwart over zes toen wij over de duistere Meerweg in Bussum reden op zoek naar het Arrowe-troephuis. Dit troephuis herbergt twee troepen (Land- en Zeeverkenners), twee hordes en een stam. Dit troephuis is gebouwd naar een Drentse boerderij: een grote deel met aan beide zijden twee vertrekken, die de hordes en troepen herbergen, een keuken en twee wasgelegenheden; boven is een gaanderij waar zich een stamhut bevindt. Wij vielen midden in enige ruige spelen om onze maagspieren wat losser te maken. Na afloop hiervan werden wij in de gelegenheid gesteld ze aan het werk te zetten. Na deze inwendige arbeid werd safari-vergadering belegd waarin wij in de gelegenheid gesteld werden bezwaren tegen terreinen en/of organisatie te opperen en belevenissen uit te wisselen.
De rest van de avond werd gevuld met een filmvoorstelling en een "haard"-vuur waarbij de verschillende patrouilles (wij waren in vier patrouilles onderverdeeld) recreaties moesten opvoeren, liederen leiden en limmericks dichten. De nacht werd doorgebracht op stretchers. De volgende dag werd na een korte aandacht wederom een safari-raad gehouden die besloten werd met een filmpje gemaakt door de P.L. van de Kievitenpatrouille uit Gorkum, die hun 5e lustrum vierden dit jaar. Na het eten werden ons de verschillende ingestuurde logboeken getoond zodat wij ons een oordeel konden vormen dat wij aan de einduitslag konden toetsen. Hierna werden ons een dozijn dia's getoond, gemaakt op kruispunten. Na de vertonen werden wij per patrouille in het bos gezet en moesten wij per koppel de weg getoond door de dia's volgen. Slechts vier koppels waren verdwaald en moesten bij Hilversum opgehaald worden. Toen wij allen weer bijeen waren werden ons de prijzen getoond: een eerste en tweede prijs voor de algemene uitslag en een eerste voor de afdeling "Operatie-S". De eerste algemene prijs was een totem met een gestyleerde lelie er op; er was een metalen band langs geslagen, waarin elk jaar de naam van de winnende eenheid gekerfd zou worden.
De A.H.K.C. las de einduitslag: wij bezetten in de algemene uitslag een vijfde plaats met 199 punten na patrouilles uit Gorcum (257), Wageningen (222), Alkmaar (210) en Rotterdam (207). Het maximum was 270 punten. Het laagst gehaald was 100. In de afdeling "Operatie-S" (7 inzendingen) behaalden wij na de Kieviten uit Gorcum (340) een tweede plaats (273). Iedere deelnemer ging ,met een speciaa1 Safari-certificaat en per eenheid een aardige herinnering huiswaarts. En allen zullen, met ons, een grote bewondering hebben voor de organisatie en verzorging, en velen zullen hun patrouille stimuleren om óók eens of weer op SAFARI te gaan.

Niek en Piet Berkelaar,

Hilversum.

.-.-.-.-.

H E R H A A L D E  O P R O E P

Reeds eerder vertelden we dat onze oud-hopman de Boer, die de rubriek "Het Buitenspoor" in de Boemerang heeft verzorgd, aangeboden heeft om vragen op het gebied van het padvinderswerk in de Boemerang te beantwoorden.
Tot dusver is er echter nog geen enkele vraag of opmerking binnengekomen. Zijn jullie allemaal zo knap dat je alles a1 weet ? Zo niet, stuur dan vrij je vragen in aan. De Redaktie.

.-.-.-.-.-.-.-

K a l e n d e r v e r k o o p

Een ere-saluut voor Verkenner Johan van 't Hof, die ZEVENTIEN kalenders verkocht. Hij bewijst hiermee, dat niet alleen welpen goede verkopers zijn, maar dat de verkenners, M I T S  Z IJ  H U N  S C H 0 U D E R S  E R  E V E N  O N D E R  Z E T T E N, minstens even goede ja zelfs nog betere verkopers zijn. Als elke verkenner nog slechts E E N kalender tracht te verkopen, dus 16 minder dan Johan van 't Hof, dan zijn we uitverkocht ! Zet em op, mannen !

.-.-.-.-.-.-.-.-.

O n s  B o u w f o n d s

Wil iedereen, die nog volgeplakte Persilkaarten heeft, deze voor 10 december inleveren ? Na deze datum wordt weer een flinke partij opgestuurd en we hopen dan in 1961 ruim ? 75,- ontvangen te hebben voor ons Bouwfonds. Een prachtig resultaat !

Oud-Papier-Actie

Omdat het oud papier momenteel niet veel opbrengt, zouden we de voorraad op de verzameladressen nog even willen laten staan. Mocht U echter zo veel hebben, dat u het niet meer kunt laten staan, wilt U dan even een berichtje doorgeven, zodat we U wat ontlasten kunnen ?
De Kerstvakantie staat weer voor de deur. Mogen we van alle leden van onze groep vragen t w e e  u u r t j e s (of meer) te besteden aan deze actie ? Er is momenteel maar weinig activiteit; Daan en Albert van Maanen mogen alleen genoemd worden als trouwe papieraanvoerders. Waar blijft de rest ? Of zijn dit stille werkers ?

.-.-.-.-.

Ideeën voor "SINTERKLAAS"

verkrijgbaar in onze "Scoutshop" Huizerweg 21 te Bussum telefoon 1 3 7 5 2

Padvindersriem breedf 3,85
Padvindersriem smalf 1,50
verkennerstokkenf 0,85
beeldje, wolf op raadsrotsf 3,50
dasklem met lelief 1,10
lepeltje met lelie of wolvenkopf 3,50
manchetknopen per paarf 3,00
portemonnaie met leliestempelf 3,50
plastic foto-etui 7 x 10f 0,70
servetband met lelie of welpenembleemf 5,50
Delfts blauw wandbordjef 1,75
Boeken: 
Het Verkennen voor Jongensf 3,50
200 ideeén voor patr.leiders I en IIf 0,45
Verkenner 3e, 2e of l e klasf 0,45
kookboekje voor kampeerdersf 1,95
touwverbindingenf 0,95

verkrijgbaar bij Bagheera Wijbrands Adres: REMOVED

P A D V I N D E RS K A L E N D E R f 1,00-

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog