Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 2/1

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

2e jaargang nr. 1 januari 1962
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED  

De groepscommissie en de leiding van de
Athabascangroep wensen allen die dit lezen
Een zonnig, vredig en vreugdevol jaar toe.

Ouders leest u vooral pagina 8 ?
Op pagina 1 wordt uw reactie verwacht.

????????

Jongens houden niet van preken daarom wordt deze bladzijde doorgaans maar overgeslagen. De redaktie vraagt nu aan alle lezers: Wat willen jullie dan ?
want de Boemerang is JULLIE krant en je kunt het krijgen zoals je het hebben; MAAR DAN MOET JE DAT OOK ZEGGEN!

We verzoeken dus aan ALLEN, die dit blad lezen, welpen, verkenners, O U D E R S , leidsters en leiders, in de pen te klimmen en voor 20 januari te laten weten wat er op deze pagina dan wel moet staan. De Redaktie.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-

V A N  D E  R A A D S R O T S

JONGE WOLVEN!

In de allereerste plaats wensen wij alle welpen een heel gelukkig 1962, een goede jacht met veel vette kluiven !

Hoe was de hordemiddag van 16 december ?
Leuk

Wat waren de resultaten van de hersengymnastiek ?
Niet zo goed !

Hieruit blijkt dat ook de oudere welpen toch steeds weer de stereisen voor zichzelf moeten herhalen. En lezen jullie ook nog eens het welpenboekje door. Je ziet, ook al ben je 2e-ster-welp, dat je toch wel weer dingen vergeet.

Vachtenschouw

Er schijnen nog welpen te zijn, die niet weten dat, behalve hun vacht, ook wordt gecontroleerd of ze bij zich hebben: een potlood, waarmee je kunt schrijven, dus geen stompje en met een punt behoorlijk knopentouw,
2 zakdoeken, waarvan een schone: voor eventuele verwondingen, sterkaart, contributie.

B e g i n  g o e d  i n  h e t  n i e u w e  j a a r

6 januari 1962 verzamelen om half drie bij de Diependaalse kerk. Meenemen. EEN GULDEN EN ALLEEN JE BESTEK want om half 6 begint de b o e r e n k o o l  m a a l t ij d. Sluiting van deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar om zeven uur. vervolg op bladzijde 4.

.-.-.-.-.-.-.-.

U I T  D E  S T A F T E N T

Ben je ook het nieuwe jaar weer vol goede voornemens begonnen ? Dan wensen we jullie van harte succes bij de uitvoering van alle plannen en we hopen dat hierbij je schoolwerk een belangrijke plaats zal innemen.
Tenslotte is, vanuit een bepaalde hoek gezien, je schoolwerk veel belangrijker dan je werk voor de troep, en als het goed is, moet aan de andere kant het feit dat je padvinder bent ook een goede invloed op je schoolwerk hebben. Daarom is het, juist als je het druk hebt met huiswerk, goed, om toch, 's zaterdagsmiddags op de troep aanwezig te zijn en er dus voor te zorgen dat je schoolwerk van te voren klaar is. Samen met de troep proberen we de programma's zo in te delen dat we plezierige middagen hebben, maar dit kan alleen als alle verkenners erbij aanwezig zijn.

Voor januari ziet het programma er als volgt uit:

6 januari 1962 om HALF DRIE verzamelen rond de vlaggemast. MEENEMEN B 0 R D  E N  B E S T E K + EEN GULDEN voor de boerenkoolmaaltijd, die om half 6 in de Diependaalse kerk (bovenzaal) begint.

13 januari Installatie van verkenners, sportmiddag - na afloop KADERBIJEENKOMST,

20 januari - patrouillemiddag om half 6 REDAKTIEVERGADERING BOEMERANG REMOVED

27 januari Excursie - na afloop ERE-RAAD

3 februari - eerste middag van de patrouille-wedstrijden. We beginnen steeds om half 3 - dienstpatrouille kwart over twee.

ATTENTIE. lees vooral pagina 5

De troepleiding.

.-.-.-.-.-.-

vervolg van de raadsrots

13 januari buitengewone hordemiddag

20 januari gewone horde middage en gidsenraad. gidsen en helpers: brood en mok meenemen!

27 januari gewone hordemiddag. Hoe is de stand op het stereisenbord ?

Raksha

.-.-.-.-.-

Hartelijk dank voor alle kaarten die ik in de af-gelopen weken ontving. In het begin van het nieuwe jaar wens ik jonge wolven een heel goede jacht toe met grote prooien en vette kluiven

D o e  j e  b e s t !

Akela

.-.-.-.-.

Met ingang van 13 januari gaat onze Kim enige tijd op jacht met de wolven van de Generaa1 Winkelman-horde.
Kim we hopen dat, je daar in die rimboe een heel goede jacht zult hebben, maar dat je, na veel prooien te hebben gevangen, weer bij ons terug zult komen

W o e f ! !

.-.-.-.-.

Waar blijven de oude kranten ?

Wat heb JIJ voor ons Bouwfonds gedaan in de Kerstvakantie ?

.-.-.-.-.-

A T T E N T I E  A T T E N T I E

WILLEN ALLE VERKENNERS die hun kalenders nog niet hebben afgerekend, aanstaande zaterdag die kalenders OF het geld een gulden per kalender) meebrengen ?

Ook het groepsabonnement op DE VERKENNER moet zaterdag
betaald zijn. Wie nog niet betaald heeft, brenge dus ook f 3,- voor dit abbonnement mee.

Het is voor de leiding reuze vervelend hier steeds om te moeten vragen; begin het nieuwe jaar ook in dit opzicht goed en voorkom dat ze jullie naar huis moeten sturen om het te gaan halen !

A T T E N T I E  A T T E N T I E

.-.-.-.-.-.

A t h a b a s c a n  weer  b o v e n a a n

Op de nieuwjaars-instuif vnn het district, die maandag in "De Burcht" werd gehouden voor alle leidsters, leiders, leden van plaatselijke en groepscommissies, deelde de Districtscommissaris, Hopman Huis in 't Veld, mee, dat van alle troepen in 't Gooi-Zuid de Athabcscantroep in het afgelopen jaar de meeste insignes heeft behaald, namelijk 49. Bravo, Verkenners, houden zo

G.

.-.-.-.-.

V e r s l a g kader-weekend 16 en 17 december

't Was koud, bitter koud, maar, 't open haardvuur deed het best, zodat we tenminste aan n kant warm werden.
We hebben veel gepraat samen: zaterdagmiddag ere-raad, waarvan elders in dit nummer waarschijnlijk een verslag volgt en op zondagmiddag troep-raad waarbij het programma voor de komende weken nader werd uitgewerkt.

Reeds eerder was besloten 5 middagen patrouille-wedstrijden te houden; deze middagen zijn voorlopig vastgesteld op 3 en 17 februari, 3,17 en 31 maart. Een tweede kaderkamp is bepaald op 28 en 29 april, dus in de Paasvakantie. Met Pinksteren worden de patrouillekampen gehouden, terwijl de kaderleden er allemaal voor waren het zomerkamp dit jaar in de vorm van een SAFARI te houden. We hebben ook veel samen gezongen ja, g e z o n g e n !!

Onder de stimulerende leiding van vaandrig Binnendijk, vrolijke en ernstige liedjes ,in vijf talen liefst !
We hebben samen geluisterd ook naar de aandacht op zondagmorgen, naar het zingen van de anderen, als we een lied zelf niet kenden, naar "het zingen van het vuur" en naar de stilte buiten onder de blauwe vrieslucht.

Ook hebben we nog samen gewerkt: eten koken, corvee, hout halen en hakken en stoken; we hebben een avond-oefening gehouden en een balspel gedaan. 't Was een ruime afwisseling van activiteiten. Een gezellig en nuttig weekend!

V.T.

.-.-.-.

U I T het ver verleden (slot)

Op een middag kwamen de leidende personen van de weerbare mannen bijeen en besloten met de grootvaders en vaders van vier families, waaruit de stam bestond te gaan kamperen. Als datum werd afgesproken het weekend met de langste nacht en de kortste dag, opdat het programma niet a1 te veel moeilijkheden zou opleveren. Alle leidende personen, grootvaders en vaders werden verplicht vrijwillig mee te gaan. Dit voor de goede orde. Het kampje zou gehouden worden in een bouwval waarin enige bejaarde kluizenaars plachten te wonen. Aangekomen bij de bouwval merkten de mannen dat het leven der kluizernaars niet slecht, zelfs bij het goede af was. Een uitgebreide verzameling flessen, eens gevuld en een uitermate ruime voorraad biervaten, eveneens eens gevuld en nu gedegradeerd tot stoelen, bevonden zich in de ruine.

Op buit belust en zeer dorstig snelden de mannen het eens zo trotse stamhol binnen met woest geweld, tot hun grote teleurstelling echter vonden zij hier slechts enige wrakke stoeltjes en een en een gat in de zolder om de verstikkende rook van een vuurtje met bloedarmoede en kinkhoest.

Vanuit de rook en vanachter de flessen trad een vale, bleke, slingerende en hikkende schim naar voren, wiens gezicht verdacht veel leek op dat van Kreunende Beer. "Hik", sprak hij, "weest welkom, hik. Alles wat op de tafel. ligt, is openbaar bezit, wat op de schoorsteenmantel ligt, is geen openbaar bezit.
Vervolgens klom hij op de schoorsteenmantel en sliep aldaar zijn roes uit.

Direct hierop belegden de grootvaders een vergadering om dit ern-stige feit te bespreken. De vaders werden belast met fourageren. Die avond werd een poging gedaan om een uit 2 man bestaande bende op te rollen. Dit ontaardde echter in het zingen van liederen met opvoedkundig verantwoorde strekking. Een niet eerder opgemerkt voertuig trok zich dit blijkbaar aan en verdween schielijk. Teruggekeerd in de bouwval legde men zich ter ruste.

Helaas echter vroor het die nacht, in 200 voor Christus, zo hard dat de ooggetuigen bevroren en pas op 16 december 1961 ontdooiden. Zodoende zijn zij nu aangekomen in een tijdperk waarin gij zelf de gebeurtenissen kunt volgen. Daarom stoppen wij ons relaas hier.

Ooggetuigen.

NASCHRIFT REDACTIE

Helaas, hiermee is een eind gekomen aan de meest gelezen rubriek van De Boemerang; de auteurs, Peter Kop en Chris Borra, hebben ons echter toegezegd, in het volgende nummer met een nieuw idee te komen. Hulde voor wat jullie presteerden en voor je frisse ideen voor de toekomst.

Maar ... WAAR BLIJVEN DE ANDEREN ???????

Laat zien, dat je ook iets presteren kunt, mannen !!

Johan van ' t Hof, die zo'n uitstekende beurt maakte met de kalenderverkoop, stuurde voor de Boemerang een vervolgverhaal in, dat misschien iets te lang wordt voor onze krant, maar het idee vond veel bijval bij de redaktie-leden, en zal nader worden bekeken.
Laat de Boemerang niet slechts V O O R jou, m a a r ook, V A N jou zijn.

Red.

.-.-.-.-.-.-.-.-
in januari een stevige linker voor
allemaal, op de 1e
Jaap Buning 4
Eddy Kam 7
Juul Guttinger 7
Martin Berkelaar 13
Albert van Maanen 27
Hopman ven Beek 8 februari

.-.-.-.-.-.-.-.-

V o o r  d e  O u d e r s

Reeds nu delen wij U mede, dat de Zomerkampen in 1962 gehouden zullen worden
van 23 tot 28 juli - VERKENNERS
van 21 tot 28 juli - WELPEN
Wilt U hiermee rekening houden bij het maken van Uw vakantie-plannen ? Laat Uw zoon dit hoogtepunt van het padvindersjaar niet missen. Graag rekenen we op Uw medewerking .

.-.-.-.-.-.

KOMT ALLEN KOMT ALLEN KOMT ALLEN

Op zaterdagavond 27 januari hopen we weer een O U D E R - A V 0 N D te houden, ditmaal MET de welpen en verkenners.

KOMT ALLEN KOMT ALLEN KOMT ALLEN

.-.-.-.-..-.-.

Ons Bouwfonds

Op 20 december 1961 werden 32 volle Persilkaarten ingezonden. Zodra we deze ontvangen, zullen we aan de trouwe spaarsters, die hiervoor in aanmerking komende thee- of werkdoeken uitreiken. Ook in 1962 rekenen we weer graag op de medewerking van allen, om het Bouwfonds nog meer te versterken. Persilemmertjes, oude kranten, postzegels, zilverpapier, vodden, oude metalen - kortom alles, wat maar iets oplevert voor ons Bouwfonds, wordt in dank aanvaard.

U kent de verzamel adressen? Zie De Boemerang van november.

.-.-.-.-.

Wegens plaatsgebrek wordt de rubriek van Hilfert in het volgende nummer vervolgd.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog