Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 2/2

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

2e jaargang nr. 2 februari 1962
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED  

advertentie tegenblad.

De redaktie vraagt Uw aandacht voor onderstaande advertentie.
Wanneer niet in de vakature wordt voorzien, bestaat de kans, dat de Boemerang voorlopig niet kan verschijnen.

Gevraagd
a.) Typist(e), liefst in het bezit van, of beschikkende over de mogelijkheid te kunnen typen op, een schrijfmachine met brede wagen, om gedurende de maanden maart t/m juni de Boemerang op stencil te typen.
b.) Twee verkenners, die een leesbaar handschrift en duidelijk handschrift hebben, om adresstroken voor de Boemerang te schrijven.
c.) Een verkenner, die de Boemerangs bij de bezorgers wil brengen, zodra deze van de "pers" komen en verzend gereed zijn.

Sollicitaties richten aan de hoofdredacteur, Spoed


????????????

"Leidsters en leiders houden ook niet van preken !"

En helemaal niet van preken met dierbare woorden en afgezaagde termen. Maar wie meent, dat er op deze bladzijde dergelijke preken stonden, die is toch wel abuis. Deze bladzijde wil alleen een wegwijzer zijn voor allen, die beloofd hebben, hun plicht tegenover God te doen. Iedereen vergeet wel eens iets. Deze belofte mogen we nooit vergeten. En natuurlijk moeten we die plicht dan ook doen, want WAT JE BELOOFD HEBT MOET JE DOEN.

Op deze bladzijde werden we er allemaal en elke maand aan herinnerd.

Vind je dat niet prettig ? Sla je de bladzij liever over ?

Ik geloof, dat je dan toch het goede pad NOOIT zult vinden.

Een leidster.

.-.-.-.-.

Vraag van de redaktie:


W I E  V 0 L G T ?

.-.-.-.-.-.-.

V A N  D E  R A A D S R 0 T S

weten-jullie-de-cijfers nog ?

Nee, ik bedoel niet de cijfers van je rapport op school, maar de cijfers van ons spel, waarmee we de Anti-honger-actie zijn begonnen. 1 en 2 (handgeschreven)

1 dat ben JIJ.
2 dat zijn 2 kinderen, die samen drie dagen moeten leven van wat jij alleen in drie keer op een dag eet .

Als JIJ honger hebt, kun je thuis eten zoveel je wilt, maar die andere twee krijgen zo weinig te eten, dat ze altijd honger houden en hoe langer hoe zwakker worden. Veel van deze kinderen zijn ziek; dikwijls weten de moeders niet, wat hun zieke kinderen nodig hebben. Ziekenhuizen, artsen en verpleegsters zijn er lang niet genoeg. Weet je nog in hoeveel en welke landen die nood heerst? Als je de plaatjes in het nestlogboek nog eens bekijkt, zou je er zo wel heen willen, om die kinderen van alles te brengen. Dat gaat natuurlijk niet. Daarom hebben we jullie gevraagd iets van je eigen overvloed af te staan voor hen. Wij eten en snoepen soms veel te veel. Als we dat snoepen nu eens nalieten en het geld daarvoor in onze nest-spaarpotjes doen, dan kan daar melk en voedsel voor gekocht worden.

MAAR WE KUNNEN NOG VEEL MEER DOEN ?

Als je echter ergens wilt helpen, moet je altijd zorgen, dat je GOED kunt helpen. EEN WELP, DIE MET ZIJN ENE OOG OF MET ZIJN BEIDE OGEN DICHT rondloopt, kan beslist niet veel doen voor een ander.

Daarom zorg je er in de eerste plaats voor, je twee ogen open te krijgen. Wij zullen jullie er goed bij helpen. Voor alle opdrachten, die elke welp goed uitvoert, krijgt hij een maiskorrel in zijn voorraadblik. Voor elke stereis, die afgetekend wordt, ontvangt hij er twee. Elk oog, dat opengaat, is tien maiskorrels waard. De meesten van jullie weten wel, dat in veel landen geen aardappelen gegeten worden, maar dat men daar mais eet.

Die maiskorrels gaan de Oude Wolven van jullie kopen en het geld daarvoor komt ook in de nest-spaarpotten.

Hoe harder je dus ZELF werkt, hoe MEER JE KUNT HELPEN, om de honger in de wereld te bestrijden.

D O E  J E  B E S T

De oude wolven.


.-.-.-.-.

(handgeschreven)

Hallo welpen. Ik ben weer terug. Heb erg veel vette kluiven gevonden. Ben inmiddels overgegaan naar de verkenners om aan de patrouillewedstrijden deel te kunnen nemen. Je weet nooit waar het goed voor is.

.-.-.-.-.-.-.-.

U I T  DE  S T A F T E N T

Belofte maakt schuld, daarom volgt hier eerst de nadere uitslag van de sportwedstrijden van 13 januari:

Onderdeel

 hard
lopen
hoog
springen
steen
smijten
touw
trekken
totaal
1e patr.Sp.Faz.Sp.Re.Re.
2e patr.Zw.Re.Re.Faz.Sp.
3e patr.Re.Sp.Zw.Zw.Fa.
4e patr.Faz.Zw.Faz.Sp.Zw.

1e man Jonny H. Peter Kop Piet Bolle
2e man Chris B. Piet Berk. Chris B.
3e min Peter K. velen P.Kop

Verder hadden we de afgelopen maand onze traditionele boeren-koolmaaltijd die, volgens het verslag van Peter Keizer geslaagd genoemd mag worden. Dit geldt ook voor onze ouderavond van de 27e, niet in het minst door de stukjes, die de welpen en de verkenners opvoerden. Goed zo mannen, door samenwerking valt veel te bereiken. Op de 27e werden we ook 5 geïnstalleerde verkenners rijker Kees de Jong, Huib Gresel, Juul Guttinger, Henk Siepel en Henny Visser. Welkom in onze gelederen. We hopen dat jullie nog heel lang met veel plezier in onze troep zullen meewerken.

Binnenkort hopen we ook Wim v.d. Kolk en Pim Schol te kunnen installeren en binnen niet al te lange tijd Sam Visch die sinds de 13e als nieuweling de Zwaluwenpatrouille versterkt.

En nu het programma voor de komende weken:

3 februari R spelmiddag - denken de 2 Peters, Jonny en Piet aan de actie 10 x 10 ?
10 februari S patrouillewedstrijd
l7 februari Z excursie (waarschijnlijk) - ereraad.
24 februari F patrouillewedstrijd.
3 maart R patrouillemiddag - KADERTRAINING
10 maart S patrouillewedstrijd - troepraad

De letters geven de dienstpatr. Voor de middag om kwart over twee aanvang. Anderen half drie. Tja de patrouillewedstrijden staan weer voor de deur; we zullen speciaal letten op: originaliteit, vindingrijkheid, correctheid - ook wat het komen op tijd betreft - vordering met klasse-eisen, verslagen - ook voor de Boemerang - en inrichting van patrouillehoeken.
We zijn erg benieuwd welke patrouille als nummer een uit het strijdperk tevoorschijn zal komen. Op 't ogenblik liggen de kansen nog gelijk en ook hier zal blijken dat intensieve samen-werking de beste resultaten geeft, dus:

d e  h a n d e n  i n  é é n !

de leiding.

.-.-.-.-.-.-.-.

deinhoudvandezeendevolgendeBoemerang
kanvangrootbelangzijnvoorde

p a t r o u i l l e w e d s t r ij d e n

.-.-.-.-.-

Dezer dagen ontvingen we het tweede nummer van "de Specht"
-leuke omslag, korte, maar pittige inhoud, spannend vervolg-verhaal - nog te weinig medewerkers, maar dat komt bij vele padvinders-kranten voor.

Waar blijven de Zwaluwen, de Reigers, en de Fazanten.

.-.-.-.-.-.

Ooggetuigenverslag (Deel I)

(Nachtmerrie na het ontwaken)

De ooggetuigen ontwaakten door het geluid afkomstig van een bende jongelingen. Eerst dachten de ooggetuigen dat het de aloude Athabascanen waren, vervolgens dachten zij dat zij het niet waren en daarna ontdekten zij, dat ze het toch waren, dit doordat de Athabascanen vanouds gekenmerkt werden door drie dingen, n.l. hun lawaai. (dit was nu enorm); hun typische leiders (dit typische had nu zeker een hoogtepunt bereikt) en de rommel, die in hun verblijfplaats heerste. Vroeger meenden de ouden der Athabascanen dat de toestand van de troep niet verder kon verslechteren. Helaas dit was een ijdele hoop.

In het jaar 1961 bleek het niet mogelijk te zijn voor de Athabascanen langer dan een middag per week te verblijven op het troephuis, dit was ondermeer een gevolg van het feit dat het aantal vrouwen gereduceerd was tot drie. Welk een liederlijke toestand. Helaas het aantal teleurstellingen was nog lang niet uitgeput. Een leider, aangesproken met de titel hopman, begaf zich naar de ooggetuigen en sprak deze aan met de volgende woorden. "Omdat gij ontwaakt zijt in het jaar 1962 is het beslist noodzakelijk dat ge U meteen bekeert tot het Christendom. Zo niet dan zullen wij de bende loslaten". Deze bedreiging leek de ooggetuigen zo verschrikkelijk dat zij zich terstond een X-teken op de borst lieten spelden. Hierna werden de ooggetuigen bekend gemaakt met de indeling van de troep:
1e Categorie: de Leiders; over deze personen is weinig dan wel niets te vertellen. 2e Categorie: De sub-leiders; vreemde personages, gehuld in rookwolken en alcoholdampen. 3e Categorie: De bende; Deze waren onderverdeeld in 4 groepen, n.l.

a. Fazanten, bestaande uit 3 man en nog wat.
b. Reigers, bestaande uit 4 man en nog wat.
c. Spechten, bestaande uit 2 man en nog wat.
d. Zwaluwen, bestaande uit wat.

wordt vervolgd.

Oogegetuigen.

.-.-.-.-.-.-.

Bericht: Dr. H . ( arts ) voor plm. 5 weken afwezig wegens speciale opdracht.

.-.-.-.-.

VOOR WELPEN EN VERKENNERS

Ik heb een plan om een toneelgroep op te richten. Daarvoor moeten de spelers zelf verhalen verzinnen. Je mag zo ook uit een boek halen. De bedoeling hiervan is op avonden iets op te voeren, b.v. op een ouderavond of boerenkoolfuif. De welpen of verkenners, die mee willen doen moeten het voor 17 februari opgeven bij Julius Guttinger ADDRESS REMOVED

.-.-.-.-.

De Boerenkoolfuif

Zaterdagmiddag 14.30 uur 6 januari 1962

De "troep" stond om de vlaggemast. Hier werd meedegedeeld dat de reis naar het Himalayagebergte niet door zou gaan omdat er sneeuwstormen woedde, dus werd het vullen van het volgende kwartier materiaal inspecteren.

Hierna werd de vlag weer naar beneden gehaald en gingen we via de Noodweg en het betonpaadje naar de Diependaalse Kerk.
Het kader zou een stuk opvoeren en de rest van de patrouilles moesten menu's etc maken.

Om half zes gingen we naar boven, naar de Horde, om daar de boerenkoolmaaltijd te houden. Bij de maaltijd waren aanwezig:
Hopman Muller, 0ubaas Onstein en meneer Pos. Het jaarverslag werd op een zeer leuke manier door Boem en Rang gebracht.
Ook het aandeel van de welpen was bijzonder leuk. Verkleed en "verkleurd" voerden zij een prachtig toneelstuk op. Als laatste volgde het stuk van de troep. Alles bij elkaar was het de leukste boerenkoolfuif die ik heb meegemaakt.

Markies van Lutjebroek en Omstreken. Er zijn lieden, die nog niet betaald hebben !!!! Aan de schandpaal met die lui.
Zorg dat je daar niet komt en draag onmiddellijk je gulden af aan Hopman.

.-.-.-.-

De Ouderavond.

Zaterdagavond 27 januari 1962 half 8, Diependaalse Kerk.

Eerst leek het er op, dat veel ouders verstek lieten gaan, maar gelukkig vulde het zaaltje zich langzamerhand, hetgeen voor welpen en verkenners en leiding erg plezierig was. Nadat de officiële opening had plaats gehad, met vlag en horde-roep heette Hopman van Tellingen ons hartelijk welkom. We kregen hierna een overzicht van alles wat zich het afgelopen jaar rond en bij de Athabascanen had afgespeeld. Een pluim op de hoed van de maker en van hen, die het ons op zo'n originele en duidelijke wijze lieten horen. De welpen hadden zich inmiddels omgetoverd in ridders, negers en Chinezen, zodat we ons in een andere tijd waanden. De recreatie, die zij opvoerden, heette: "Het kluifje van de negers." Het werd erg leuk gespeeld en ik vind het aardig, dat de welpen dit zelf bedacht hebben.
Toen tenslotte de negers alleen nog maar botjes van de keizer konden afkluiven, ging er dan ook een daverend applaus op.
Nu was het de beurt aan de verkenners die ons ook een zelf bedachte recreatie lieten zien. De naam is me ontschoten maar het speelde zich af op een kasteel ergens in Duitsland.
Ik wist niet, dat er tegenwoordig ook meisjes op de troep waren. Hierna kwamen nogmaals de welpen op 't toneel, als ridders,

Nadat de voorzitter van de groepscormmissie ons nog enkele mededelingen had gedaan werden we getracteerd op een heerlijk kopje koffie. Na de pauze konden we genieten van de Athabascanfilm en een film over de jamboree, die door een van de vaders werd vertoond.

Het was een heel gezellige avond. WAS U ER OOK? Nee ? Komt U dan beslist de volgende keer ook eens. De jongens vooral de welpen vinden het heerlijk om alles aan hun ouders te laten zien en voor de leiding is het erg prettig te zien dat het P.V. werk ook uw belangstelling heeft.

Een welpenmoeder.

.-.-.-.-.

Motorbad stink braendende.

Ved 5 tiden i morges blev en motorbad iagttaget i territorial viken. Motorbad sank braendende.

Der er slaet alarm og politi og marinefartojer soge efter eventuelle rejsende fraden, fornlykkede motorbad.

Direktor O.Forss og Heer Hoted fra Vadsobasis i Nordmark, pa tjenestrejse till Nuclear A.B. i Paris var ombord.

Soge efter overlevende har haft ingen resultaat.

Politi autoritet svarade det er var mysterios af Herr Hvar ombord i selskab med Direktor F.Motlich har kan rejset med andra lynbad til Rotterdam og Hamburg.

.-.-.-.-.

Op het Buitenspoor

Het "trekken" is voor ons padvinders een liefhebberij die een korte voorbereiding vraagt en waarbij je ook in korte tijd je kamp weer hebt staan. Een verhuizing is echter een gebeurtenis die aanmerkelijk meer tijd vraagt en dat is dan ook de oorzaak van het feit, dat ik jullie nog steeds een "Buitenspoor" artikel schuldig ben.

Deze keer dus nog het een en ander over het vlees. Kabob is een heerlijk vleesgerecht dat je zeker moet kunnen klaarmaken. Je doet het als volgt: Aan een levende tak waar je een punt aan gemaakt hebt prik je kleine stukjes vlees, niet te groot (3-4 cm.) en niet te dik ± 2 cm. De stok leg je over twee vork-stokjes heen boven het vuur. Een smakelijk gerecht krijg je door afwisselend een stukje vlees een schijfje ui en een schijfje appel te nemen. Als je nu ook de gelegenheid hebt de stukjes vlees eerst door wat meel te rollen dan is een vorstelijk gerecht verzekerd. Vlees is ook te roosteren. Je hebt vast wel eens een tennisracket gezien. een zelfgeknutselde racket van takken is prachtig te gebruiken, je klemt het vlees tussen de "snaren" en het vallen bij het draaien kan je ook niet meer gebeuren.

Spek door meel gerold is ook heel goed en smakelijk te bereiden. Het hulpmiddel is weer een puntige tak. Reepjes spek, als stokbrood om een tak gerold is ook nog een mogelijkheid en vooral als het spek gaar is, kun je dit prachtig combineren met stokbrood' door dan om het spek heen het deeg te winden. Smakelijk en machtig.

Succes - eet smakelijk en vooral: ... laat eens horen wat je wensen zijn voor volgende artikeltjes.

Een Zwerver.

.-.-.-.-.-
BERKELAAR BAKT BETER BROOD
.-.-.-.-
PERSILEMMERTJES ZIJN ALTIJD WELKOM VOOR ONS BOUWFONDS.
.-.-.-.-.

I n  f e b r u a r i  een  s t e v i g e  l i n k e r

(nog) voor Karel de Jong op de 1 e
voor Hopman van Beek 8 e
Pim Schol 3 e maart
Wim Bos 5 e maart

.-.-.-.-.-.-

Ons Bouwfonds

We ontvingen weer Persilemmertjes van Rudy-Schouten en van mevrouw van Kampen. 15 februari worden weer een aanta1 volle kaarten opgestuurd. Wanneer U nog volgeplakte kaarten of losse emmertjes hebt, mogen we die dan voor deze datum van U ontvangen ?

In 1961 werd ons Bouwfonds, alleen dank zij deze actie, met ruim f 80,- gulden versterkt. U ziet, vele kleintjes maken ook hier een grote.

.-.-.-.-.

Speurtoeht naar en in het Oude Gooi.

Ja de naam Floris V, die zegt ons wel wat. In 1280 werd n.l. Gooiland overgedragen aan Floris V, graaf van Holland, tegen een jaarlijkse pacht van 25 ponden Utrechts. In 1806 is deze pachtsom voor het laatst betaald. Weten jullie ook waar Floris werd gevangen genomen ? Ja, goed geraden, in de Egelshoek. De Egelshoek lag in het Gooierbos en het Gooierbos lag daar, waar nu ons troephuis staat. Als je nu bij ons troephuis staat, dan kun je in gedachten de grote jachtstoet van Floris met alle edelen die daaraan deelnamen volgen. Zie je ze gaan ? Hoog te paard met de jachtvalken op de arm. Een kleurrijke stoet. Helaas liep het niet zo best af met Floris. Maar dat verhaal kennen jullie allemaal wel.

Een andere vraag is, "hoe groot was dit Gooiland?" Waar liepen de grenzen. Hierover is een boek vol te schrijven. Gevochten over en bij deze grenzen is er echter wel. Zuidelijk van ons troephuis, daar in de buurt van Hollandse Rading (Rading, rade, raa = grens) loopt nu de Graaf-Floris-V-weg. Deze weg nu is ongeveer de grens tussen het toenmalige Sticht en Holland. Over het eerste regeerde de Bisschop van Utrecht en over Holland Graaf Floris V. Om deze grens te markeren stonden er grenspalen of grensstenen. 's Nachts echter werden die grenspalen of stenen wel eens stiekum verlegd. De ene keer een stukje naar het Sticht en de andere keer weer een stukje naar Holland (Gooiland) toe. Jullie begrijpen, daar kwam natuurlijk een hoop herrie uit voort. Grenspalen tussen Utrecht en Holland zijn er nog. Weten jullie waar de Leeuwenpaal staat? Een speurtocht naar deze grenspalen is een pracht tocht, maar daar kom je in een middag niet mee klaar. Een van deze markeerpunten was de Z.O.hoek van het Gooierbos. Naar dat Gooierbos behoef je niet meer te zoeken, want dat was aan het begin van de zeventiende eeuw al geheel verdwenen. Het moet een prachtig bos geweest zijn met grote beuken en eikenbomen. In dit bos mocht alleen maar op bepaalde tijden hout worden gehakt en dat noemde men dan een "houw". Die houw werd geregeld door bepalingen, die omschreven waren in een z.g. "Boschbrief". De oudst bekende boschbrief dateert van 1437. Niet iedereen mocht er echter houtkappen. Alleen de gerechtigden kwamen daarvoor in aanmerking. Om de zes jaar vond er zo'n houw plaats. Ook dus toen al een geregelde bosbouw.

In de volgende Boemerang volgen wij het spoor van een paar houtdieven.

Hilfert.

.-.-.-.-.

BONTE KERMIS

Eerst hadden we horderoep en daarna zei Bagheera wat het programma zou worden voor vanmiddag. Ten eerste: moesten we mutsen maken voor de kermis. De mutsen waren heel erg leuk toen we ze hadden gemaakt zei Bagheera welke het leukste van de horde was, die was van Dikkie Kam. Bagheera zei wat het volgende zou zijn. We zouden knipspel doen. Ieder nest kreeg een groot stuk papier voor zich en met een schaar moesten we een groot gat knippen en daar moesten we doorkruipen en moesten we de muur aantikken dat was heel leuk.

Toen zei Bagheera tegen ons dat we voed de baby gingen doen. We moesten in nestrijtjes gaan staan en kreeg elk nest een bekertje voor zich staan en aan de andere kant van de zaal zat de baby en die moest heel hard mama-mama roepen en de moeder moest geblind-doekt de baby opzoeken dat was heel erg leuk.

Toen riep Bagheera ons weer we moesten in twee rijen gaan staan toen kregen we nummers en iedereen kreeg een zakje voor zich liggen toen we die nummers hadden gekregen zei Raksha de nummers die we hadden gekregen en toen moesten we om de rij heen lopen en als je terug was moest je vlug die zak opblazen en klappen wie dat eerste klaar was had een punt. Dat was heel leuk. Je zag ze keihard rennen.

Toen riep Bagheera ons weer. We moesten in vier nest rijtjes gaan en aan de ene kant van de zaal stonden vier nest rijtjes en aan de andere kant van de zaal stonden bekertjes. Toen moesten we het Wilhelmus opschrijven en als je dat had gedaan moest je met een rietje dat bekertje water opdrinken. Met de handen op de rug. Mieters was dat.

Toen riep Kim om stilte en hij zei gaan jullie even in nest rijtjes staan en elk nest kreeg een laars voor zich en moesten we met de ballen die we kregen proberen in de laars te gooien toch was het viel moeilijk sommige zeiden "O dat is helemaal niet moeilijk". Maar het viel ze bar tegen. Nest Bruin kreeg er geen een in en de andere nesten die hadden er wel een paar in kunnen krijgen. Het was erg moeilijk maar toch heel erg leuk.

Toen zei Bagheera gaan jullie even in nest rijtjes staan nu gaan we koekhappen. Bagheera en Raksha hadden een touw in hun hand en daaraan zat ontbijtkoek: Die moesten we proberen er af te bijten dat was heel erg moeilijk maar toch kregen we het voor elkaar toen er nog maar een koek over was mocht Hathi die opeten maar dat ging ook niet één tree drie het touw ging steeds lager en dan weer hoger. Het was heel erg leuk je zag ze zo leuk happen.

Toen we dat hadden gedaan kregen we acteren. We moesten allemaal in een kring gaan zitten en toen moest nest zwart eerst de deur uit en die gingen vrolijk wezen voor doen en toen kwam nest rood die deden bij de tandarts voor. En daarna kwam nest bruin die deed wat ze van Sinterklaas hadden gekregen.
Dat was allemaal heel erg leuk. Ik geloof wel dat de welpen voldaan naar huis gingen.

De hartelijke groeten van Wim Bos

.-.-.-.-.

Van de Redactietafel

Alle bezorgers, die steeds trouw bezorgd hebben, dat de Boemerang elke maand snel werd bezorgd bij alle lezers in Hilversum, hartelijk dank. Jullie hebben daarmee voor de Groepskas een bedrag van ? 30,- verdiend omdat we dit geld anders uit hadden moeten geven aan postzegels. Dit is echt een karweitje voor welpen en daarom hebben we voor de oud-welpen nieuwe bezorgers gekozen uit de horde. De bezorgers van nu zijn de schrijvers van straks, dus Rurik en Kees, je weet wat we van jullie verwachten! Julius heeft in deze Boemerang voor jullie het spit al afgebeten.

De nieuwe bezorgers, Martin, Wim, Rudy en Gerlof, beginnen hun taak met het bezorgen vandeze Boemerang. Doe je best, jongens!

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er zijn 4 bezoekers online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog