Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 2/3

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

2e jaargang nr. 3 maart 1962
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED  

Wij kunnen er zeker van zijn, dat de invloed van ons leven op de mensen om ons heen werkelijk heel groot is of kan zijn.

Hoe een mens zich ook keert of wendt, overal kan hij iemand vinden, die hem nodig heeft.

Als wij moeite doen om nauwkeurig de noden te doorgronden van degenen, die onze hulp het meest nodig hebben, dan geven wij immers onze eigen liefde en bezorgdheid van naaste tot naaste, en dat is meer waard dan al het geld in de wereld.

Albert Schweitzer.

.-.-.-.-.-.

V A N  D E  R A A D S R 0 T S

Yalahiii, Enkele weken geleden schijnen de welpen van Athabascan beweerd te hebben, dat stereisenwerk een van de meest vervelende dingen is, die op de hordebijeenkomsten gedaan worden.

T o c h  g e l o o f  i k  d a a r  n i e t s  v a n

Want hoe kan het dan, dat nest Bruin al meer dan 50 maiskorrels heeft verdiend en ook de andere nesten dit aanta1 spoedig zullen bereiken ? Als je een hekel hebt aan stereisenwerk is dat niet mogelijk !

We gaan nog een paar weken door met onze hulpactie ten bate van hongerlijdende kinderen en ik hoop dat er met onze maiskorrels straks echt geholpen kan worden. Je weet het: als je ergens iemand wilt helpen, die hulp nodig heeft, moet je van te voren gezorgd hebben, dat je helpen kunt, dat je een welp bent met 2 open ogen. Twee maiskorrels voor één stereis betekenen straks méér geld om voedsel te kunnen kopen voor hongerende kinderen.

En verder vanzelfsprekend, wij snoepen niet, wij kopen geen kauwgom, drop of ander snoepgoed, maar geven dat geld ook in onze nestbusjes, voor kinderen die honger lijden, want door anderen te helpen worden wij pas echte welpen !

Natuurlijk is het prettig als zoveel mogelijk mensen mee willen helpen; hoe meer geld er komt, des te meer voedsel kan er gekocht worden. Daarom zou het prettig zijn, wanneer iedereen bij jullie thuis ook mee wil helpen. Vraag het hen maar.

Akela

Programma voor deze maand

3 maart kerkdienst voor kabouters en wepen in de Herv. Kapel, Albertus Perkstraat.

10, 17, 24 en 31 maart gewone hordemiddagen in de Diepend. Kerk. van 2 uur stereisen aftekenen.

G I D S E N R A A D 17 maart.

.-.-.-.-.-

U I T  D E  S T A F T E N T

Dat was wel even een streep door de rekening en bijna dreigden onze patrouillewedstrijden in het water te vallen, doordat de heer B. Forrs een beroep op onze patrouilles deed om hem te helpen bij het opsporen van bepaalde mensen. Gelukkig stond hij ons toe het werk dat met zoveel zorg voor hem verricht werd, in te zien, zodat we toch punten voor de wedstrijden kunnen toekennen.

Dank zij Vaandrig Binnendijk kunnen we deze zware speurmiddagen onderbreken met enkele interessante excursies; die naar Kasteel Sijpestein was tenminste heel goed en die naar de Wereldomroep-studio belooft ook fantastisch te worden. We zijn benieuwd of de heer Forrs zich daar ook weer zal vertonen op een even onopvallende manier als de 17e op Sijpestein. We weten niet of hij onze hulp nog meer za1 inroepen;
onderstaand programma geldt daarom onder voorbehoud:

3 maart - R excursie naar studio wereldomroep. 5 uur padvinderskerkdienst in de Hervormde Kapel. 6 - 8 uur kadertraining.

10 maart - S patrouillewedstrijd.
17 maart - Z patrouillemiddag - programma's inleveren voor 15 maart.
24 maart - F patrouillewedstrijd.
31 maart - R installatie en laatste wedstrijdmiddag van half 3 tot half 9, DUS ALLEN BROOD MEENEMEN.
7 april - S spelmiddag
14 april - Z patrouille-opdracht.

De Spechten staan nog bovenaan, maar de andere patrouilles zitten hen wel dicht op de hielen, dus er kan nog van alles gebeuren. Blijf daarom alle zeilen bijzetten.

De leiding.

.-.-.-.-

OOGGETUIGENVERSLAG (deel II)

Na afloop van de middag waarop de ooggetuigen ontwaakt en onmiddellijk bekeerd waren, bleven voornoemde ooggetuigen, leiding en enige minder belangrijke lieden na. Met een afgetroggelde boterham in de hand en onder het genot van een kopje bladeren met thee, zonder suiker, namen de ooggetuigen het troephuis eens rustig op. Zij ontdekten dat de vier hoeken een geheel eigen karakter droegen. Dit waren dus kennelijk patrouillehoeken. De hoek der Reigers viel boven alle andere op wat betreft de afscheiding. Als men hier tegen leunde viel hij weliswaar om, maar toch was hij er. De andere patrouilles hadden dit omvalprobleem op een uitnemende wijze opgelost, zij hadden n.l. helemaal geen afscheidingen. Verder muntte de Reigerhoek nog uit door de uiterst sobere wandversiering. De andere patrouillehoeken, vooral die der Fazanten, varen hiervan rijkelijk voorzien. In de Spechtenpatrouillehoek viel een werkelijk schitterend schilderij op, een waarlijk nieuw ontdekte Rembrandt.
De Zwaluwenpatrouillehoek was een en al venster en onderscheidde zich geheel van de anderen door de ene opgezette zwaluw, die in een hoek hing. De Fazantenpatrouillehoek tenslotte vertoonde enige overeenkomst met een antiquairszaak. De ooggetuigen ontdekten verder nog een tot leiderskamertje omgebouwd tot sanitair. Onder het eten namen de ooggetuigen al deze dingen eens goed in zich op en letten daarna nog eens op de verkenners. Zij hielden zich voornamelijk bezig met eten, verder met lachen, praten, drinken, roken en vaststellen, dat er nu eindelijk eens iets gedaan moest worden. Het hoogste woord voerde hierbij een verre nazaat van de heer B. Whisky. Deze verwantschap bleek heden ten dage nog uit de naam. Voornoemde "heer" was kennelijk de voorzitter van de vergaderering. Hij voerde dit voorzitterschap met een zeldzaam meesterschap. Na elke 5 minuten stelde hij de vraag of iemand hierop iets te zeggen had, waarop dan altijd ontkennend geantwoord werd. Na dat men na een uur praten echter nog niets gezegd had trok men de jassen aan en verdween.

Ooggetuigen.

.-.-.-.-.-.

E X C U R S I E 18-2-1962

Deze excursie, die naar kasteel Sypenstein leidde werd met de troep gemaakt. Het kasteel ligt in Loosdrecht. In de eerste kamers was veel mooi houtwerk en familieschilderijen te zien. Een dame die ons rondleidde vertelde over het kasteel en over de dingen, die in de verschillende kamers te zien waren. In de eerste kamer werd een kastje getoond, dat alleen maar laadjes had en een kastje met hout ingelegd.

In de volgende kamer waren ook schilderijen te zien en een marmeren beeldje van Michel Angelo. Ook was er een beeldje gemaakt uit eikenhout. Dit stelde de vier apostelen voor.

Op onze tocht door het kasteel waren ook veel wapens te zien. Er was een dolk met twee pennen die uitsloegen zodra het in het vlees zat. Hetgeen wel verklapte dat er in vroeger tijden een slagersgeest heerste.
Julius Guttinger kreeg een helm op en Pieter Bolle blies op een bazuin. Verder was er nog veel glaswerk en porselein en zilver te zien. Ook waren er veel klokken o.a. een klok met een zon en een maan en een aarde die ook draaide.

Deze excursie was zeer de moeite waard maar eigenlijk moest het met een kleinere groep.

A.P.L. Spechten

.-.-.-.-.-

S P E U R T O C H T
naar en in het Oude Gooi.

Wij waren de vorige keer gebleven bij onze bos "houw".
Natuurlijk waren er ook toen al lieden, die hout wilden kappen, zonder daartoe een vergunning te hebben. Ook nu gebeurt dit nog wel. Zo omstreeks 1450 waren er een paar snaken, die hadden wat hout nodig en begonnen zonder vergunning te kappen. Onze Gooiers waren echter niet gek, pakten ze in de kuif en brachten de houtdieven naar de rechter in Naarden. Deze veroordeelde ze prompt om "bloots hoofs ende ongegort, vallende up hair kvyen" om vergiffenis te smeken. Jullie zullen nu denken: "Wat een licht strafje, daar kun je het wel een keer voor doen", maar er kwam ook nog een boete bij van "vijfhonderd leeuwen van zestig groten het stuk", en dat was een enorm bedrag. In 1550 was er een strafbepaling, die straf stelde op de uit-voer van hout en turf. Hij die dit toch deed (het was dus eigenlijk smokkelen werd gestraft met 50 Carolusguldens boete en verlies van paard en wagen. Had de misdadiger niets te verliezen, "die sall een jaer lanck sitten in de ghevanckenisse ende eten water en broot opter stede ende lants kosten".

Enfin, het is goed te weten dat de laatste bomen van ons Gooierbos gebruikt zijn bij de bouw van de Grote kerk in Naarden. Ik heb nog een stukje van zo'n balk uit die kerk kunnen bemachtigen en heb daar dus een aardig aandenken aan.

Zien jullie, hoe onze Nederlandse taal veranderd is? Toch is het nog wel leesbaar. Alleen als je het geschreven ziet, nou, dan is het puzzelen hoor !

Gelukkig is er weer op de oude plaats van ons Gooierbos een nieuwe bebossing gekomen en kunnen wij ons spel spelen in een prachtige omgeving. Wees er zuinig op en anders zie ik er nog van komen, dat jullie ook blootshoofds en ongegort (dat is met afgezakte broek) vergiffenis moeten gaan vragen bij de Kantonrechter op de Neuweg. Het zou me een gezicht zijn zeg ! En dan de Drumband voorop.

Tot het volgende spoor !

Hilfert

.-.-.-.-.-.-

UIT HET LOGBOEK VAN NEST WIT
3 maart 1962.

We begonnen deze middag niet met de horderoep, zoals gewoonlijk, maar gingen gezamenlijk naar de Hervormde Kapel, om de liederen te repeteren, die we in de kabouter- en welpendienst zouden zingen.

Natuurlijk hadden we liever een spelmiddag gehad, maar toen we er eenmaal waren, vonden we het wel leuk. Behalve de organist speelde er ook een blokfluitorkest van kabouters en welpen met 2 oude wolven, mee in de dienst.

De welpen van de Pieter Maritsgroep zorgden voor slagwerkbegeleiding, met tamboerijnen. bekkens en triangels. Prachtig klonk dat, vooral bij Psalm 150.
Onze horde deed ook mee in het spreekkoor met "de meerderen". En Eddy en Dik Kam zongen samen een lied bij hun gitaar.

Akela van der Baan vertelde een prachtig verhaal van het meisje Talitta en de jongen Gideon bij de wonderbare spijziging van meer dan 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen.

Aan het eind zei akela van der Baan dat de collectie voor "10 x 10" bestemd is.

Het was toch een fijne middag !

Vonden jullie ook niet ?

.-.-.-.-.-.-.-.-.

0 n s  B o u w f o n d s

Een vracht oud-papier kwam binnen van Daan en Albert van Maanen, Vaandrig Brons de families van Seters + de Graaf Jaap Buning (in stromende regen - bravo, Jaap)

Persilemmertjes werden ontvangen van Dick Bos - Dik Kam - Huib Gresel

Hartelijk dank en ... wie volgt ?

.-.-.-.-.-.-.-.-.

S T E V I G E  L I N K E R

Nog voor Daan van Maanen omdat we 14 februari over
't hoofd hebben gezien. De maand maart is na de 5e een "verjaardagloos tijdperk".

.-.-.-.-.-.-.

Nogmaals: ons Bouwfonds

Er is één adres van de verzamelposten voor oud-papier
VERVALLEN: de Fam. Visser, ADDRESS REMOVED heeft helaas geen ruimte meer beschikbaar.

Vanaf deze plaats hartelijk dank voor Uw medewerking aan onze aktie. We weten, dat U vaak veel oude rommel voor ons opruimde; we zijn erg blij, dat we ook weten, in de toekomst toch weer een beroep op Uw medewerking voor iets anders te mogen doen. Het wordt door iedereen op prijs gesteld, wanneer de ouders zich in de activiteiten van de groep niet onbetuigd laten.

Daarom een verzoek: Wie, in de omgeving van de Hondebrug, wil een hoekje in garage of schuur beschikbaar stellen als opslagplaats van oude kranten ?

.-.-.-.-.-.-.

Het Zomerkamp van de horde

wordt dit jaar gehouden in Putten op de Veluwe van 21 - 28 juli. Helaas was het voor de leiding niet mogelijk een week eerder vakantie te nemen; daarom waren we op deze week aangewezen. We weten, dat dit voor enkele ouders een bezwaar is, maar desondanks hopen we, dat U er in zult slagen een oplossing te vinden, dat ook Uw zoon aan dit kamp kan deelnemen. Het is voor de horde én voor de leiding niet leuk, wanneer in het kamp niet alle welpen aanwezig zijn.

Kom, stapt U over Uw bezwaren heen en
LAAT UW ZOON MEEGAAN NAAR HET KAMP!

Het is voor elke welp steeds weer een hoogtepunt in zijn welpenleven.

.-.-.-.-.-.-.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog