Beginpunt
Terug naar: zoeken | alle artikelen

Boemerang - Aflevering 2/4+5

Deze bladzijde is gemaakt door Henk Siepel die nog Aflevering 1 tot 21 van de Boemerang in zijn collectie heeft. Laat het ons even weten als er nog scanning en/of typografische fouten in zitten (dat is goed mogelijk). De tekst is zoveel mogelijk gereproduceerd in zijn originele formaat. Adres gegevens en telefoon nummers hebben we verwijderd. Dit is aangegeven met rode RODE TEXT).

Links naar andere Boemerangs staan hieronder.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Maandblad ATHABASCAN GROEP

2e jaargang nr. 4/5 april/mei 1962
redaktieadres: REMOVED
tel. REMOVED  

SINT JORIS BOODSCHAP.

Op 23 april vieren wij het feest van Sint Joris en gaan wij onze Belofte weer hernieuwen. Wij beloven dan ook weer trouw te zijn aan onze Wet. Wat de voornaamste van de 10 punten van de Wet zijn, weet elke padvinder: anderen helpen waar je kunt, een vriend zijn voor anderen en een broeder voor alle andere padvinders: Dat is ook de eigenlijke betekenis van die twee woorden "WEEST PARAAT".

Denk er wel aan, broeders padvinder: aan anderen denken en hen helpen, mag in onze tijd, in 1962, niet ophouden bij de grenzen van ons land, van de Benelux of zelfs bij de grenzen van Europa. Alle mensen van de hele wereld zijn onze medemensen.

Wij leven zelf in een welvarend land wie van ons komt ooit een boterham tekort ? Maar in Afrika en AziŽ zijn landen, waar mensen steven van honger. Je kunt geen echte padvinder zijn als je hen vergeet. Dit jaar is 10% vaan Heitje Karweitje voorde actie 10 x 10, die de hele Nederlandse jeugd voert om de mensen van Dahomey aan voedsel te helpen. Ook op andere manieren hebben velen van jullie al enthousiast meegewerkt aan die 10 x 10 actie. Wij zijn daar bijzonder blij om. Het is een teken dat de Nederlandse padvinders hun "belofte" ernstig nemen. Padvinders, neem je vandaag voor ook het komende jaar anderen te helpen waar je maar kunt en een vriend voor allen te zijn. Wij wensen jullie dat je, bezield met dit voornemen, zelf een zonnig spoor en een goede vaart zult hebben

H.J.Post, Hoofdcommissaris V.K.J.B.
E.J.H.Volkmaars, Hoofdcommissaris N.P.V.

.-.-.-.-.-.

VAN DE RAADSROTS

Yalahiii

Jonge wolven, ' t was GEWELDIG
De nestpotjes brachten ? 24,53 op, de maiskorels ? 19,05, dus in totaal ? 43,58 voor 10 x 10.

BRAVO

De volgende actie staat alweer voor de deur. Heitje voor 'n Karweitje. Donderdag en vrijdag 26 en 27 april gaan overal in Nederland alle padvindsters, verkenners, kabouters en welpen aan het werk om geld te verdienen voor 10 x 10, voor hun vereniging en voor hun eigen groep. Natuurlijk doen we mee ... En hoe?:

Radio en Televisie zullen in hun programma laten horen en zien hoe onze horde het eerste heitje verdient: -
Woensdagmorgen 25 april om kwart voor tien verwachten we jullie allemaal op de hoek van de Insulindelaan - Sumatralaan, bij het viaduct, gewapend met hark of bezem. Zorg dat je op tijd bent en dat je uniform onberispelijk is. We gaan naar de studio van de Wereldomroep om samen met kabouters, verkenners en padvindsters het voorplein, de plant-soenen en de jaloezieŽn schoon te maken. Ouders, die willen komen kijken zijn hartelijk welkom.

Donderdagmorgen, N I E T  E E R D E R, gaat iedereen aan de slag om zoveel mogelijk heitjes te verdienen. Keurig in uniform, met een lege portemonnaie op zak en het boekje, waarin het karweitje en het verdiende geld moet worden geschreven. Voor elk karweitje bedank je natuurlijk en geef je een zegel af. Geen karweitjes vragen bij mensen, die al een zegeltje op hun deur hebben. Stationswerk is verboden. Houd je uniform netjes en schoon en d o e  j e  b e s t !

Akela

.-.-.-.-.-

Programma

zaterdag 21 april verzamelen om half 3 bij de Diependaalse Kerk. Om half vijf gaan we naar de Hervormde Kapel, waar een korte Sint Joris-wijdingsdienst wordt gehouden.

Maandag 23 april (St. Joris) 7.40 uur verzamelen bij de Mariaschool, hoek Naarderstraat /Koninginneweg. Zorg dat je op tijd bent; trek zo nodig een extra trui aan onder je uniform. Vanaf de verzamelplaats marcheren we met alle andere groepen naar het binnen-plein van het Raadhuis. Na afloop van de bijeenkomst gaan we nog een flinke wandeling maken. Ieder die zin heeft, mag mee !

Maandagavond half 8 verzamelen bij de Diependaalse kerk. Gezamenlijk gaan dan naar de kampvuurplaats voor het Sint Joris-kampvuur.

Woensdagmorgen 25 april Kwart voor tien verzamelen bij het viaduct. woensdagmiddag tussen 5 uur en half 6 boekjes afhalen bij Bagheera ADDRESS REMOVED

donderdag en vrijdag 26 en 27 april Karweitjes doen.

zaterdag 28 april 2 uur afrekenen van Heitjes. Graag met "GROOT - GELD".

5 ,12, 19, 26 mei, 2, 9, 16 en 23 juni gewone hordemiddagen; veel training,

donderdagmorgen 31 mei (Hemelvaartsdag) half 6 ('s morgens) dauwtrappen. Nadere berichten volgen nog.

In april geen gidsenraad. Datum gidsenraad in mei en juni wordt nog nader bekend gemaakt.

Zaterdag 30 juni Jacht voor twee-ster-welpen van 't Gooi- Zuid

Zaterdag 7 juli Districtsrimboejacht.

21 - 28 juli Zomerkamp in Putten.

.-.-.-.-.-.

U I T  D E  S T A F T E N T

Zo, de patrouillewedstrijden zijn weer afgelopen en dit jaar gewonnen door de ... nee, dat zullen we zaterdagmiddag bekend maken. Er is hard gestreden en de heer FORRS wist de spanning er wel in te houden met zijn brieven, radioberichten, tas uit de trein en andere geheimzinnigheden. De technische prestaties van de troep vielen over het algemeen wel mee, kaartlezen en tekenen en seinen heeft het kader aardig onder de knie al moet dit nog wel wat verder doorwerken naar de andere patrouilleleden. E.H.B.O. kan nog wel wat beter.
Intussen is er in de patrouille-hoeken stevig gewerkt (ook door niet-kaderleden ?) en begint elke patrouille zich een eigen sfeer te scheppen. We zijn op het goede spoor, dat is het spoor van de s a m e n w e r k i n g. Daarmee kunnen we goede patrouilles opbouwen en daardoor ook een goede troep.

D i s t r i c t s - p a t r o u i l l e w e d s t r ij d e n

Ook hiervoor is een goede samenwerking een eerste vereiste. Natuurlijk is ook de techniek belangrijk, maar nog belangrijker is, dat je die door samenspel weet toe te passen. De wedstrijden worden gehouden tijdens het weekend van 12/13 mei. We kunnen alleen meedoen als alle leden van de winnende patrouille present zijn, dus daar moeten we op kunnen rekenen.
Jongens, zet je beste beentje voor; het gaat om de eer van de Athabascangroep.

Hopman.

.-.-.-.-

P r o g r a m m a

21 april 2.30 uur troepmiddag; 5 uur St.Joris-wijdingsdienst Hervormde Kapel.

23 april 7.30 uur verzamelen plein Mariaschool, hoek Naarderstraat/Koninginneweg voor dagopening. 8 uur dagopening op Raadhuisplein. 19.30 uur verzamelen bij Diependaalse kerk voor Sint Joriskampvuur.

25 april 19 uur afhalen van boekjes voor Heitje Karweitje door een lid van elke patrouille op ADDRESS REMOVED

26 en 27 april actie Heitje Karweitje.

28 april 2.30 - 3 uur afrekenen heitjes door ALLE troepleden. Zij die dan niet kunnen moeten voor dit tijdstip afrekenen. GEEN TROEPBIJEENK0MST

28 en 29 april Kaderkamp Beukenwoud.

5 mei Jeugdappel.

12 mei Patrouille-middag.

12/13 mei Districts-patrouille-wedstrijden.

19 mei Sportmiddag.

26 mei Spelmiddag.

2 juni Patrouille-opdracht.

9 juni Kamptechniek.

16 juni Patrouille-middag.

.-.-.-.-.-.-.-

A A N  D E  O U D E R S

ZOMERKAMP VERKENNERS

Van de ZESTIEN *enquete-formulieren*, die ik 14 dagen geleden aan de ouders van de verkenners toezond, heb ik er inmiddels ZEVEN terugontvangen. Uit deze formulieren blijkt, dat het kamp van 18 - 25 juli de meeste deelnemers trekt en daarom hebben we deze data vastgesteld voor het verkennerszomerkamp. Nadere gegevens ontvangt U nog.

v.T.

KADERWEEKEND

Zo aIs in de troepraad werd besloten zullen we op 28,29 april een kader-weekend houden op Beukenwoud van zaterdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 5 uur. Kosten f 1,50 per deelnemer. Dit kan alleen doorgaan als alle kaderleden meegaan is dit niet het geval dan hoor ik dit graag zaterdag 21 april.

Hopman.

.-.-.-.-.-.

V E R S L A G

Van de hordemiddag 14-4-'62

On half drie moesten we bij de Diependaalse kerk zijn. De contributie werd geÔnd en de horderoep gedaan en toen kregen alle nesten een mondeling bericht, dat ons naar een bepaalde plaats bracht. Daar lag een enveloppe, waar een puzzel in zat we legden de stukjes in elkaar en toen kwam het rijmpje er uit: Ik ben de Paashaas en trek er op uit, met een heel grote buit volg mijn spoor allemaal maar wacht eerst op, het fluitsignaal.

Toen het fluitsignaal had geklonken gingen we het spoor zoeken. Dit bestond uit kleine stukjes bont, die op de grond lagen of aan lage takjes hingen. Ook vonden we nog een paar rijmpjes onderweg:

Helaas wordt ik achterna gezeten
Maar men mag mijn schuilplaats niet weten.

En:
Ze namen mijn beide oren '
Nu kan ik niet meer horen.

verderop:
Hier werd mij een poot uitgerukt
En een stuk van mijn staart afgeplukt.

Aan het einde van het spoor:
Hier werd mijn kop er af gesneden
En toen ben ik terstond overleden.

We vonden een sigarendoosje met eitjes en een bericht:
Wacht hier op elkaar. En rook intussen maar een sigaar.

Hier moesten we weer op het fluitsignaal wachten en daarna proberen de schuilplaats, waar de buit van de paashaas verstopt was te vinden. Nest rood vond de zak eieren het eerst. Toen gingen we naar de Diependaalse kerk. De eindhorderoep werd gedaan en toen gingen we naar huis.

Rudi Schouten

-.-.-.-.-.-

B. FORRS

Parijs, 19 april 1962.

Aan de leiding van de Athabascangroep.

Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van de documenten die U mij bij Uw schrijven van 16 dezer onder verzegeld couvert deed doen toekomen en ik ben zeer dankbaar dat dit alles toch nog in orde is gekomen. Dank zij de fantastische hulp die de Athabascanverkenners me zeker gedurende dagen hebben geboden is het me gelukt de documenten, die Harvorsteed ontvreemd had terug te krijgen en ik prijs me gelukkig dat ik destijds op het idee kwam een padvindersgroep te hulp te roepen. Daar ik zelf vroeger in Zweden padvinder ben geweest , was het niet moeilijk voor me om via Svenska Scoutradet en Uw Nationale Hoofdkwartier het adres van een Hilversumse groep te krijgen en mijn vertrouwen in de vindingrijkheid en de activiteit van de Hollandse padvinders is niet beschaamd, integendeel.

Via mijn tijdelijk adres aan de graaf Florislaan heb ik dan ook vele waardevolle tips gekregen en hoewel ze niet allemaal geheel juist bleken, hebben ze me toch veel verder geholpen. Door verdere nasporingen gelukte het me te weten te komen dat H. nadere berichten per telefoon zou doorgeven en gelukkig kon ik dit via radio Veronica nog net op tijd aan Uw verkenners laten mededelen.

Helaas miste ik een aansluiting zodat ik j.l. zaterdagmiddag niet op tijd in Hollandse Rading aanwezig zijn kon om de documenten persoonlijk in ontvangst te nemen en de jongens te bedanken voor alles wait ze voor me deden. Ik sta nu op het punt om via Griekenland waar ik enkele dagen zal blijven, naar Turkye te vertrekken, waarschijnlijk moet ik daarna nog naar Parijs terug en hoop ik via Nederland naar huis terug te gaan en als het even kan op een zaterdagmiddag bij U aan te komen. Wilt U vooral mijn hartelijke dank overbrengen aan alle jongens die hebben meegeholpen om deze zaak tot een goede oplossing te brengen.

Met vriendelijke groet,

B Forrs

.-.-.-.-

e e n  s t e v i g e  l i n k e r

alsnog voor
Bert Brasz 12 april
Henk Siepel 13 april
Peter van Breevoort 20 april
voor
Johan van 't Hof 23 april
Nico Berkelaar 3 mei
Tonny Veerman 8 mei
Huib Gresel 11 mei
Rommert Guttinger 12 mei
Hopman van Tellingen 15 mei
Rudy Schouten 19 mei
Kim Dorland 23 mei
Gerlof van Seters 5 juni
Akela 15 juni
Henk de Graaf 19 juni
Rurik Pos 20 juni
Kees de Jong 25 juni.

.-.-.-.-.-.-.-

BELANGRIJKE DAGEN IN VERLEDEN

30 maart installatie verkenners Pim Schol en Sam Visch
24 februari installatie welpen Pim v.d. Kolk en Tonny Veerman

TOEKOMST

23 april Sint Jorisdag
26 en 27 april 'n Heitje voor 'n karweitje
30 april verjaardag HMK Juliana
5 mei bevrijdingsdag - jeugdappel
12/13 mei districtspatrouillewedstrijden
10/11 juni Nationale patrouille wedstrijden
21-28 juli welpenkamp Putten
18-25 juli verkennerskamp

.-.-.-.-.

wegens plaatsgebrek komt de rubriek van Hilfert te vervallen. Het Ere-podium verschijnt weer in het volgende nummer. Zorg dat jij er ook op komt

.-.-.-.-

ONS Bouwfonds

Ontvangen werden 5 volle Persilkaarten van mevr. Ledel
Een aantal Persilemmertjes van Rudy Schouten. Hartelijk dank.

In juli hopen we weer een flinke zending volle kaarten te kunnen opsturen. U weet het: Voor een kaart ontvangt de kas ? 0,80 en bovendien ontvangt U voor 2 kaarten een theedoek of een plastic emmertje.

Van de laatste zending zijn zojuist de emmertjes binnengekomen. De theedoeken kunnen nog niet afgeleverd worden, zo werd ons geschreven, dus we hopen, dat U nog even geduld kunt oefenen.

Vergeet U ook niet onze oud-papier-actie? En in deze tijd van schoonmaak wilt u vast nog wel meer opruimen, dat voor ons Bouwfonds versterking betekent.

Wij ontvingen een aanbieding van

Een tweedehands vaste wastafel, geheel compleet een stortbak van een watercloset. Opbrengst voor ons Bouwfonds. Inlichtingen telefonisch onder REMOVED
Alleen gedurende de ochtenduren.

De kranteman van de Goede Herderkerk heeft zijn actie beeindigd en wij krijgen nu een deel van zijn klantenkring. Wie van de vaders, in het bezit van of beschikkende over een vrachtauto, wil ons helpen, om de spullen op te halen? Zonder auto zien we hier beslist geen kans voor en toch zouden we graag onze krachten voor het Bouwfonds willen geven.

Wie helpt ons.

zegt het voort ...

snuffelmotor

OPROEP: Heeft U nog oude padvind(st)ers foto's in een album of fotodoos? Deel ze dan met andere oudleden. Contact Oudbruin over hoe en wat!

Er is 1 bezoeker online.

twiets

De tekst en afbeeldingen op deze website zijn het intellectuele eigendom van www.oudbruin.org behalve waar anders aangegeven of waar het verband dit duidelijk maakt (bijv. YouTube™ videos of material in het publiek domein). Waar mogelijk geven we een bronvermelding.
© www.oudbruin.org 2002-2019 (WH)
© design: fa.design
Browsers
Deze website werkt het best met:
Google Chrome™, Mozilla Firefox
Apple Safari™, Opera
Microsoft Internet Explorer™, vooral oudere versies, geven nog wel eens problemen met het juist formateren van de inhoud op deze website.
Gebruik altijd de laaste browser versie
en installeer anti-virus software
.
Omhoog